หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยง ISO 45001 : 2018 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินความเสี่ยง ISO 45001 : 2018

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในธุรกิจก่อสร้างนั้นต้องมีระบบความปลอดภัยสูงในการทำงาน โดยระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากโครงสร้างของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ในปี ค.ศ.2018 หลายองค์กรก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อการ โดยจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน ภายนอก เพื่อสร้างแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สำหรับวางแผนการดำเนินการบริหารบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของธุรกิจก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001:2018 ของธุรกิจก่อสร้าง
2. สามารถนำเทคนิคต่างๆไปเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐาน และลดความเสี่ยงด้านธุรกิจก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ประเด็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของธุรกิจก่อสร้างมีอะไรบ้าง?
การอธิบายข้อกำหนด ISO 45001:2018 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้าง
การพิจารณากำหนดปัจจัยภายใน ภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
แนวคิดและพื้นฐานสำหรับ Risk-Based Thinking
ตัวอย่างของการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้าง
การประมินความเสี่ยง และพิจารณาความรุนแรงของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้าง
ความเสี่ยง และคำนิยาม (Risk & Definition)
หลักการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 (Risk Process Management)
การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
เทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
การติดตามและทบทวนผล
เน้นฝึกปฏิบัติ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม