หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินค่างาน รู้ลึก รู้จริง - หลักสูตร 1 วัน

(Jobs Evaluation Professional)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การประเมินค่างาน รู้ลึก รู้จริง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทน ที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการ ที่ให้เหล่า HR ได้ศึกษา เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ แต่ปัญหาของภาควิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR นักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติต้องการวิชาการ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยผสมผสานจากหลักวิชาการและประสบการณ์จริงของวิทยากร

วัตถุประสงค์
 ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน 
สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้ 
สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน 
หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน 

       การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) 
       การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน 

หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างานและวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ
       Quantitative Method 
       Qualitative Method 

การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร
       การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างาน
       วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน 

เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน 
       การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน 
       การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน
       การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน
       ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : การฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานและจัดระดับงาน
 Case Study: การใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด ตั้งแต่การออกแบบขึ้นเองจนถึงเครื่องมือชั้นนำ

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การประเมินค่างานJob DescriptionHR

แสดงความคิดเห็น