หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลกระทบประเด็นสิ่งแวดล้อม - หลักสูตร 1 วัน
(Environmental aspects assessment)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลกระทบประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects assessment)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ถูกกล่าวถึงในข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ข้อ 6.1.2 โดยกำหนดไว้ว่า
ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects)
     ภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถควบคุม และมีอิทธิผล รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งพิจารณาด้วยมุมมองของวงจรชีวิต (Life cycle) เมื่อพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องคำนึงถึง
a) การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาตามแผน หรือ พัฒนาใหม่ และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ หรือที่ถูกดัดแปลง
b) สภาวะผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน
     องค์กรต้องพิจารณาประเด็นที่มีผลกระทบ หรือสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (Significant environmental aspects) ด้วยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
     องค์กรต้องสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรตามความเหมาะสม
     องค์กรต้องมีเอกสารข้อมูลที่แสดงถึง
-ประเด็นสิ่งแวดล้อมและปลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
-เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
-ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     จากข้อกำหนดดังกล่าว องค์กรจึงต้องจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้า (Input) ที่ทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร หรือหมดไป ของแต่ละผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือการบริการของแต่ละหน่วยงานในองค์กร และพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใช้ปัจจัยนำเข้านั้นๆ โดยสามารถเป็นได้ทั้งผลกระทบทางบวก หรือ ทางลบก็ได้

ตัวอย่าง


     โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาทั้งผลกระทบทางน้ำ อากาศ เสียง ทางดิน หรือด้านอื่นๆ โดยองค์กรสามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสม เพื่อนำผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนั้นๆ มาหาแนวทางเพื่อ ปกป้อง ปรับปรุง บำบัด และพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้องค์กรของเรานั้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในองค์กร
สามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ควรจะมี เพื่อเตรียมสำหรับรับการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม
มีความเข้าใจข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ปกป้อง ปรับปรุง บำบัด และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2015 การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม โดยสังเขป
ข้อกำหนดที่ 6.1.2 ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)
ใจความสำคัญของข้อกำหนด ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects)
     ภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถควบคุม และมีอิทธิผล รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งพิจารณาด้วยมุมมองของวงจรชีวิต (Life cycle) เมื่อพิจารณาประเด็นสิ่ง               แวดล้อม องค์กรต้องคำนึงถึง
     a) การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาตามแผน หรือ พัฒนาใหม่ และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ หรือที่ถูกดัดแปลง
     b) สภาวะผิดปกติและเหตุฉุกเฉิน
     องค์กรต้องพิจารณาประเด็นที่มีผลกระทบ หรือสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (Significant environmental aspects) ด้วยเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
     องค์กรต้องสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรตามความเหมาะสม
     องค์กรต้องมีเอกสารข้อมูลที่แสดงถึง
     - ประเด็นสิ่งแวดล้อมและปลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
     - เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     - ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Direct vs Indirect
สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาวะปกติ สภาวะผิดปกติ และ สภาวะฉุกเฉิน
หลักการวิเคราะห์ และเลือก
โอกาสการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความรุนแรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant Aspects)
แผนการดำเนินการเพื่อ ปกป้อง ปรับปรุง บำบัด และพัฒนาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Workshop การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Documented เอกสารที่ต้องจัดทำ และ จัดเก็บ สำหรับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
Q&A

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
     หลังจากทำความเข้าใจข้อกำหนดที่ 6.1.2 ประเด็นสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะมีการทำ Workshop ให้ผู้ร่วมอบรมได้ทำแบบประเมินด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจ สามารถนำกลับไปประเมินผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือ บริการอื่นๆของหน่วยงาน หรือองค์กรต่อได้
     โดยจะมี Workshop ในทุกข้อที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน หรือองค์กรได้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจข้อกำหนด การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละข้อกำหนด โดยเน้นที่การปฏิบัติ ในระหว่างการอบรมจะมีการสร้างความสนุกสนานระหว่างฝึกอบรม โดยใช้เกมส์ หรือ คำถาม ให้ทุกท่านมีส่วนร่วม สร้างความเป็นกันเอง และความกระตือรือร้น ระหว่างฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม