หลักสูตรฝึกอบรม การปรับความขัดแย้งทุกสถานการณ์ด้วยการเจรจาต่อรองขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
(Conflict Management with Effective Negotiation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับความขัดแย้งทุกสถานการณ์ด้วยการเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Conflict Management with Effective Negotiation)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการบริหารความขัดแย้งที่ดีด้วยกรอบความคิดเชิงบวกต่อ “ เหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้ง
(Conflict Situation) ” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในสถานการณ์ต่างๆ เราสามารถปรับข้อขัดแย้งสู่ความสมดุลที่เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน (Synergy) ด้วยการผ่านการสนทนาในการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ ก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นทันที
 การพัฒนาการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบจะทำให้สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลได้ ด้วยการสร้างกรอบการสื่อสารที่เกิดความเข้าใจคู่เจรจาพร้อมกับหลักการสำคัญของการเจรจาต่อรอง 5 ประการ ก็จะเกิดกระบวนการปรับสมดุลได้อย่างเป็นระบบผ่านการสื่อสารสนทนาที่ดี
 เทคนิคการปรับข้อขัดแย้งให้เกิดสถานการณ์ชนะทั้งคู่ (WIN:WIN Situation) ต้องดำเนินการให้คู่เจรจาปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง และทำให้การเจรจาเป็นการสนทนาหนึ่งในการทำให้ เหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวแล้วให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกันเป็นสำคัญ ไม่ใช่ประเด็นของข้อขัดแย้งแต่เป็นผลลัพธ์ที่คู่เจรจารู้สึกดีเพราะเกิดสมดุลซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความขัดแย้งได้จริง และให้มุ่งสู่ความสมดุลที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการเจรจาต่อรองที่ดี พร้อมหลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองสู่สถานการณ์ชนะทั้งคู่ (WIN:WIN Situation)
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางให้การจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆให้เข้าสู่สภาวะสมดุล ได้ด้วยตัวเองในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกต่อความขัดแย้ง
       สร้างแนวความคิดด้วย คำสำคัญ (Keyword)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การเจรจาต่อรองลดข้อขัดแย้งสู่สมดุล
       กรอบความคิดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
       การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง…
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
       Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพอย่างครบถ้วน
       กำหนดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด (BATNA)
       ประเมินจุดตัดใจของการเจรจาต่อรอง (Point Concern)
       วิเคราะห์ขอบเขตข้อตกลงที่เป็นไปได้ (ZOPA)
       สร้างคุณค่าเสริมในการเจรจาต่อรอง (Value)
       สรุปแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
       Role Playing : การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์เทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ
เทคนิคการปรับข้อขัดแย้งให้เกิด (WIN:WIN Situation)
       หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       เทคนิคการทำให้เกิด (WIN:WIN Negotiation)
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ