หลักสูตรฝึกอบรม การปรับทัศนคติและการบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 2 วัน

(Change Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การปรับทัศนคติและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นพลวัตร และมีการแข่งขันการสูง อยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ผู้จัดการหรือหัวหน้างานจำเป็นต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ มีความพร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการบริหารการจัดการ และเพื่อให้สามารถเพิ่มผลงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ในองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้ทันและล้ำหน้าการแข่งขันจึงจำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรในระดับต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ที่มีศักยภาพให้เป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent ) ที่มีประสิทธิผล มีศาสตร์และศิลป์ในการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชี่ยวชาญและชาญฉลาด หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้มีทัศนคติเชิงบวกและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับทีมงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของการอบรม
1. ผู้เข้าอบรม มีทัศนคติเชิงบวกสามารถบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งใน ระดับองค์กร ทีมงาน และ ระดับบุคคล และมีแนวความคิดในการ การกระตุ้นทีมงานให้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีทัศนคติเชิงบวกและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะบริหารการจัดการ และขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอก 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้สามารถนำไปสู่การบริหาร การเปลี่ยนแปลงของทีมงาน และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนสู่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พฤติกรรมบุคคลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
สาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต 
ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผู้นำทีมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
การบริหารคน บริหารทีม และบริหารทรัพยากร ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมายขององค์กร
การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในองค์กร
การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการอบรมสัมมนา
1. ความหมายของความเสี่ยง
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3. การแยกแยะความเสี่ยง (Risk Identification) 
4. ผลกระทบจากการไม่รู้ความเสี่ยง 
5. การปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Risk Management) 
6. กระบวนการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Risk Management Process) ตามมาตรฐานสากล (COSO) 
7. วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
8. การสร้าง Risk Model เพื่อประเมินความเสี่ยง 
9. การควบคุมและการติดตามผลการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
10. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการปรับทัศนคติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบูรณาการความเสี่ยงไปสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์
11. Work Shop

แนวทางในการอบรม
 บรรยาย 60%
 Workshop and Coaching 40%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การปรับทัศนคติการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร

แสดงความคิดเห็น