หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย - หลักสูตร 1 วัน
(Waste Analysis & Reducing for Efficiency Works)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย (Waste Analysis & Reducing for Efficiency Works)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา และการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management) จะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและ พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้น ได้แม้กระทั่งองค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 
เทคนิคการคิดแบบ A3 Thinking เป็นเทคนิคที่มีรูปแบบไม่ซับซ้อนแต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการคิดนี้ ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นเป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผน รวมถึงการแสดงผลรายงานด้วย A3 Report ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและมองเห็นภาพของความสูญเปล่าและการทำงานที่เพิ่มคุณค่าได้ชัดเจนขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 7 ประเภท พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 6M ที่มีอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการค้นหาสาเหตุ (Cause – Effect Diagram) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสูญเปล่า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA และการวางแผนเพื่อปรับปรุงการทำงานด้วย Strategic Alignment Map
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำรายงานแบบ A3 Report

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสูญเปล่าและการเพิ่มคุณค่า
       ความสูญเปล่าคืออะไร
      
 อะไรคือการเพิ่มคุณค่า 
      
 การทำงานที่เพิ่มคุณค่า(Value Add) การทำงานที่สูญเปล่า(Non-Value Add) แตกต่างกันอย่างไร
      
 ความสูญเปล่าในการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างไร 
      
 ความสูญเปล่าฝังรากลงลึกในกระบวนการทำงานได้อย่างไร 
      
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 
      
 Workshop : สำรวจความสูญเปล่ากับระบบการทำงานในปัจจุบันของท่าน

 PART 2 : ค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากร (6M) อย่างผิดวิธี ตามหลัก 7 Wasted
       ทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wasted)
       ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน (MAN) 
       ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร (MACHINE) 
       ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (MATERIALS)
       ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ (MONEY) 
       ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำงาน (METHOD)
      
 ความสูญเปล่าจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร (MANAGEMENT)
       Cause – Effect Diagram เครื่องมือสำหรับช่วยค้นหาสาเหตุ
       Workshop: ความสูญเปล่าในงานของท่านเกิดจากปัจจัยใดบ้าง ??? 

 PART 3 : ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานตามหลัก PDCA
       ทำความเข้าใจกับหลักคิดของวงจร PDCA
       หลักการทำงานของวงจร PDCA
       PDCA ช่วยปรับปรุงการทำงานได้อย่างไร
       ก้าวไปทีละขั้นกับกระบวนการ PDCA (PDCA Step by Step)
       วางแผนปรับปรุงการทำงานด้วย Strategic Alignment Map 
       Workshop : สร้างแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานของท่าน 


 PART 4 : เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการคิดแบบ A3 (A3 Thinking)
       ทำความรู้จักกับ A3 Thinking
       องค์ประกอบของหลักการคิดแบบ A3 
       A3 Report : 1 Page summary ที่ประยุกต์หลักPDCAเข้ากับA3 Thinking
       ประโยชน์ของการปรับปรุงการทำงานโดยใช้ A3
       Case Study : ตัวอย่างการนำ A3 Report ไปประยุกต์ใช้ แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้จัดการ 
Engineer 
Supervisor 
Line Leader

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม