หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Business Process Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Process Improvement)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงกระบวนการธรุกิจ เพื่ออะไร?
หลักการของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เป็นกระบวนการทำงานที่ทำให้ธุรกิจขององค์กร สามารถบริหารจัดการและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรธุรกิจ
การนำหลักการการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลกระทบไปที่ธุรกิจได้ เช่น.....
       การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)
       การบริหารความสูญเปล่าทางธุรกิจ (Business 7 Wastes)
       การปรับปรุงการทำงานด้วยขั้นตอนของ Six Sigmaการเลือกใช้โมเดลการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแล้วนำมาบริหารจัดการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้กระบวนการทำงานปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบรรลุความสำเร็จ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk) ที่จะมีผลต่อธุรกิจได้ล่วงหน้า ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้องค์กรมีการใช้ข้อมูล (Data) ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ กลายเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ก็จะทำให้กระบวนการธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (BPI) ของตัวเองที่สอดคล้องกับงานในปัจจุบันแล้วมีแนวทางบริหารจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่สำคัญต่อผลกระทบทางธุรกิจแล้วเลือกใช้หลักการที่เหมาะสมในการดำเนินการได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองในการทำงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (BPI)
       ความหมายของ Business Process Improvement : BPI
       การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)
       การบริหารความสูญเสียทางธุรกิจ (Business 7 Wastes)
       การปรับปรุงด้วย D-M-A-I-C ของ Six Sigma
       Workshop : สร้างกรอบความคิดการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ
เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินธุรกิจเพื่อการปรับปรุง (Improvement Process)
       ประเด็นสำคัญของธุรกิจ 5 ด้านหลักๆ
       การประเมินการแข่งขันทางธุรกิจด้วย 5 Forces Model
       การใช้ Business Model Canvas ประเมินปัจจัยที่สำคัญ
       การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
       Workshop : การใช้ Model ต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และประเมิน
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการธุรกิจ
       หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       แนวความคิดการทำงานแบบ PDCA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
       การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) สร้างแนวคิดใหม่
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       Workshop : กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การปรับปรุงการบริหารธุรกิจด้วยดิจิทัล
       การสร้างองค์กรผลักดันด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       การปฏิรูปการทำงานด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Analytics)
       การบริหารธุรกิจด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       กิจกรรม : สร้าง Dashboard เชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ