หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Process Improvement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การผลิตสินค้าหรือบริการในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง กระบวนการผลิตจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจตลอดเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นจะต้องจัดทำเป็นมาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต
       โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนในการเพิ่มจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ โดยจะมีการสร้าง Mindset ผ่านการโค้ช โดยกระบวนการ GROW Model เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานโดยทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการเรียนรู้เพื่อหาขั้นตอนการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา และสามารถวางแผน PM (Preventive Maintenance) ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจหลักและขั้นตอนในการทำ Preventive Maintenance
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Concept ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
    Process Input Result
การกำหนดกระบวนการผลิต
กำหนดกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
Workshop กิจกรรมส่งเพิ่มด้านผลผลิต
จัดทำกระบวนการในรูปแบบผังการผลิต
การกำหนดสมรรถนะเพื่อสร้างหน่วยวัดในกระบวนการผลิต
การกำหนดการเปรียบเทียบการผลิตและความต้องการของลูกค้า
การตั้งเป้าหมายในกระบวนการผลิต (S-M-A-R-T GOAL)
Workshop การสร้างเป้าหมายในกระบวนการผลิต
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ Karakuri Kaizen, Poka YoKe
การประเมินผล และกำหนดเป็นมาตรฐานและติดตามคุณภาพจากกระบวนการผลิต
การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก QCC Tools
Workshop การปรุบกรุงกระวนการผลิตโดยแบ่งกิจกรรมเป็นโดยใช้กิจกรรม QCC Tools

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตด้วยกระบวนการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ ที่จำเป็นในการปรับปรุงระบวนกรผลิต เชาน Karakuri Kaizen, 5ส, W, QCC

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลิตภาพGROW ModelProcess Improvement

แสดงความคิดเห็น