หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Process Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Process Improvement)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การผลิตสินค้าหรือบริการในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง กระบวนการผลิตจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพึงพอใจตลอดเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นจะต้องจัดทำเป็นมาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการผลิต
       โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนในการเพิ่มจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ โดยจะมีการสร้าง Mindset ผ่านการโค้ช โดยกระบวนการ GROW Model เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานโดยทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการเรียนรู้เพื่อหาขั้นตอนการทำงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา และสามารถวางแผน PM (Preventive Maintenance) ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจหลักและขั้นตอนในการทำ Preventive Maintenance
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Concept ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
    Process Input Result
การกำหนดกระบวนการผลิต
กำหนดกระบวนการที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
Workshop กิจกรรมส่งเพิ่มด้านผลผลิต
จัดทำกระบวนการในรูปแบบผังการผลิต
การกำหนดสมรรถนะเพื่อสร้างหน่วยวัดในกระบวนการผลิต
การกำหนดการเปรียบเทียบการผลิตและความต้องการของลูกค้า
การตั้งเป้าหมายในกระบวนการผลิต (S-M-A-R-T GOAL)
Workshop การสร้างเป้าหมายในกระบวนการผลิต
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือ Karakuri Kaizen, Poka YoKe
การประเมินผล และกำหนดเป็นมาตรฐานและติดตามคุณภาพจากกระบวนการผลิต
การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก QCC Tools
Workshop การปรุบกรุงกระวนการผลิตโดยแบ่งกิจกรรมเป็นโดยใช้กิจกรรม QCC Tools

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตด้วยกระบวนการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ ที่จำเป็นในการปรับปรุงระบวนกรผลิต เชาน Karakuri Kaizen, 5ส, W, QCC

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม