หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง - หลักสูตร 1 วัน

(Lean Six Sigma Yellow Belt)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การปรับปรุงการทำงานตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเหลือง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
    ลีนซิกม่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จของลีนซิกม่าคือ คุณภาพ , ต้นทุน, และ เวลา (Lead time) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้วัดหน่วยงานในองค์กรได้ทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น
    การลดสต็อกสินค้าในคลัง 
    การเพิ่มความแม่นยำในการวางแผน 
    การลดจำนวนของเสียในการผลิตและการทำงาน 
    การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
    การปิดรอบบัญชีให้ทันเวลา 
   ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงของลูกค้า ธุรกิจและ ความสามารถของกระบวนการพร้อมทั้งเครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงตามหลักการ DMAIC ในระดับ Yellow Belt

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำหลักการ ลีนซิกม่าไปใช้ในองค์กร 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของลีนและซิกซิกม่า 
Define Phase (การกำหนดขอบเขตของปัญหา) และ เครื่องมือที่ใช้ 
Measure Phase (การวัดและรวบรวมข้อมูล) และ เครื่องมือที่ใช้ 
Analysis Phase(การวิเคราะห์) และ เครื่องมือที่ใช้ 
Improve Phase(การปรับปรุง) และ เครื่องมือที่ใช้ 
Control Phase ( การควบคุม) และ เครื่องมือที่ใช้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 พนักงานและหัวหน้างานทั้งในส่วนโรงงาน (Manufacturing) และสำนักงาน (Non Manufacturing) ที่ต้องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขี้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานleansix sigma

แสดงความคิดเห็น