หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า - หลักสูตร 1 วัน
(SIX SIGMA IMPLEMENTATION)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า (SIX SIGMA IMPLEMENTATION)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน ความสมบูรณ์แบบแห่งผลิตภัณฑ์หรือการไม่มีของเสียเลยย่อมเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของการผลิต แต่ยิ่งผลิตมากโอกาสที่เกิดของเสียก็มากตามมาด้วย หลักการแห่ง ซิกซ์ซิกม่ามุ่งหวังที่จะให้การผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยมีของเสียไม่เกิน 3 ชิ้นต่อการผลิต 1 ล้านชิ้น (No matter what kind of industry, the perfect of products or no defect is the supreme objective of the manufacturing. However, more productions lead to more defects. Six Sigma principle has target to achieve the most perfect manufacturing by having defect not more than 3 pieces out of 1 million pieces of production.)

วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของซิกซ์ซิกม่า (You will understand the essential of Six Sigma.)
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของซิกซ์ซิกม่า (You will know the roles and responsibilities of the people involved in Six Sigma)
คำศัพท์ทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในซิกซ์ซิกม่า You will learn the basic vocabulary of Six Sigma.
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของซิกซ์ซิกม่า (You will gain a high-level understanding of the methods and tools used in Six Sigma.)
สามารถบ่งชี้ประโยชน์ที่ได้รับจากซิกซ์ซิกม่า และวิธีการในการพัฒนากระบวนการของธุรกิจ (You will be able to identify the benefits of Six Sigma as a methodology for improving business processes.)
เหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นแชมเปี้ยนหรือแบล็กเบลท์ในระดับเริ่มต้นของซิกซ์ซิกม่า (Suitable for the person who would be Champion or entry level of Black Belt in Six Sigma Implementation)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ปฐมบทแห่งซิกส์ซิกม่าและจะเริ่มต้นกันได้อย่างไร (Introduction to Six Sigma and how to get started.)
    การคำนวณทางสถิติที่ขาดไม่ได้ของซิกซ์ซิกม่า (Some statistics)
    แมตริกทางธุรกิจของซิกซ์ซิกม่า (Business Metrics for Six Sigma)
    การค้นหาโปรเจคและหนวทางการทำให้สำเร็จ (Searching for Projects and Developing a Portfolio)
    DMAIC Solutions
อบรม สัมมนา Define
อบรม สัมมนา Measure
อบรม สัมมนา Analyze
อบรม สัมมนา Improve
อบรม สัมมนา Control
    การทำให้ซิกซ์ซิกม่าเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ (Sustaining Six Sigma and Spreading the Success)
    การออกแบบตามวิธีการซิกซ์ซิกม่า (Design for Six Sigma)
    การเติบโตทางธุรกิจหลังซิกซ์ซิกม่าประสบผล (Growing beyond Six Sigma)
    ย่อ 36 ชม.ของการเรียนเรื่องซิกซ์ซิกม่าลงมาเหลือเพียง 6 ชม. (Compress the 36 hrs course to be only 6 hrs of training)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop โดยการให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันตอบปัญหาที่ถามระหว่างการอบรม และใช้โปรแกรมทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม