หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว - หลักสูตร 5 วัน

(Lean Six Sigma Green Belt)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การปรับปรุงคุณภาพตามแนวทางลีนซิกม่าระดับสายเขียว

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ลีนซิกม่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จของลีนซิกม่าคือ คุณภาพ , ต้นทุน, และ เวลา (Lead time) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้วัดหน่วยงานในองค์กรได้ทั้งหมดเพื่อทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น
       การลดจำนวนของเสียในการผลิตและการทำงาน
       การลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
       การลดLead time ในการผลิต
       การปิดรอบบัญชีให้ทันเวลา
   ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักการ Lean Six Sigma และเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่จำเป็นสำหรับ ระดับ Green Belt ตามแนวทางลีนซิกม่าวัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่า
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำหลักการ ลีนซิกม่าไปใช้ในองค์กร
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการปรับปรุงกระบวนการด้วยลีนซิกม่าในการทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
Introduction to Lean Six Sigma
 Lean Six Sigma tools and DMAIC methodology
 Define Phase
       Project Charter
       Project Metrics
       SIPOC
       Detailed Process Map
       FMEA
วันที่ 2
Basic Statistics
       Define statistics, populations, samples and other key terms
       Define key concepts of descriptive statistics
       Introduce Central Limit Theorem
       Define key concepts of inferential statistics
       Confidence Intervals
 Measure Phase
       MSA Measurement System Analysis (GR&R)
วันที่ 3
Measure Phase
       Process Capability (Cp, Cpk, Pp, Ppk)
       Value Stream Map (current State)
 Analysis Phase
       CE diagram
       Why-Why Analysis
วันที่ 4
Analysis Phase
       Hypothesis testing
       ANOVA
       Correlation
       Regression
 Improve Phase
       Design of Experiment (Full Factorial Design)
       Value Stream Map (Future State)
วันที่ 5
Improve Phase
       Visual Management
       Line Balancing
       Poka Yoke
 Control Phase
       Control plan
       Control Chart
       Standard work

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 
หัวหน้างานทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักการลีนซิกม่า

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Six SigmaLeanการบริหาร

แสดงความคิดเห็น