หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในกระบวนการการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Improvement and Problems Solving in Operation Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงคุณภาพและการแก้ไขปัญหาในกระบวนการการทำงาน (Quality Improvement and Problems Solving in Operation Process)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมายคุณภาพ คือ เป้าหมายสำคัญขององค์กรในการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง การวางแผน การปฏิบัติงานและส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ตลอดกระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพของงาน จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การตั้งเป็นกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circles :QCC) เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อค้นหาปัญหาในงานของตัวเอง ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และใช้เทคนิคที่สำคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหา รวมไปถึงสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพจากกลุ่มเล็กหลายๆกลุ่ม จนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการอย่างเป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจบทบาทและความสำคัญของคุณภาพกับความสำเร็จขององค์ร
2. เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
3. เรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาคุณภาพด้วยขั้นตอนและเครื่องมือที่สำคัญ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานของตัวเองและสามารถส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในการวางแผน ควบคุมและพัฒนางานด้านคุณภาพได้
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ความสำคัญของคุณภาพกับความพึงพอใจของลูกค้า
      อบรม สัมมนา 2. ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)
      อบรม สัมมนา 3. การระบุปัญหา (Define Problem) ด้วยการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer)
      อบรม สัมมนา 4. การตั้งเป้าหมายและการวัดผลสำเร็จด้านคุณภาพ
10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 5. การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรกับการพัฒนาคุณภาพ
      อบรม สัมมนา 6. กลุ่มคุณภาพกับการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร (QCC)
      อบรม สัมมนา 7. เทคนิคพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 8. การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการตั้งคำถาม 5W1H
      อบรม สัมมนา 9. เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพ (QC Tools)
14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 10. การประยุกต์ใช้แนวคิดของการปรับปรุงคุณภาพ กับการสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ
      อบรม สัมมนา 11. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพงานของกลุ่ม QCC

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม