หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย - หลักสูตร 1 วัน
(TPM : Focused Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (TPM : Focused Improvement)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ในยุคที่มีสภาวะการแข่งขันที่เสรีมากขึ้น องค์กรจะมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้จะต้องมีสินค้าและบริการที่ดีเหนือคู่แข่งขันโดยต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนสามารถทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ประทับใจ เพราะธุรกิจย่อมอยู่ได้จากยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ จนสามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า
        การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย (TPM : Focused Improvement) มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน และวิศวกรการสร้างแนวคิดและทักษะให้พนักงานการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) สาระสำคัญของเสา Focus Improvement (FI Pillar) รวมทั้งหลักการ OEE เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค้าหรือให้เกินความคาดหวังของลูกค้าตามหลัก TQM เพื่อการปรับปรุงงานและลดความสูญเสียกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจการบริหารคุณภาพ การคำนวณ OEE เป็นหลักการสำคัญ, วิธีคิด, แนวคิด และการนำเสนอตัวอย่าง และสาระสำคัญของเสา Focus Improvement (FI Pillar)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคและเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารและผลักดัน TQM ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
TQM คืออะไร
การบริการงานตามหลัก TQM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
องค์ประกอบ 3 ประการของ TQM (Concepts, Techniques, Vehicle)
8 เสาหลักของ TPM
ความสำคัญของการ Focus Improvement (FI Pillar)
เครื่องมือต่างๆในการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, QCC, KAIZEN, Ho-Ren-So
การบริหารโดยกำหนดนโยบาย (Policy)
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
นิยามปัญหา และการหาสาเหตุของปัญหา
การวิเคราะห์สาเหตุด้วย Why-Why Analysis
การสร้างแนวทางการดำเนินกิจกรรม TQM
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ TQM
สรุปการเรียนรู้


กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน วิศวกรหรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม