หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen - หลักสูตร 1 วัน
(Continue improvement by Kaizen)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen (Continue improvement by Kaizen)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จัก และสื่อสารกันในระดับสากลการทำไคเซ็น เป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่าการทำไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะเลิก / ลด / เปลี่ยนภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่าดังนั้น การทำไคเซ็นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยองค์กรควรปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุง การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ” โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น จากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลานั่นเอง คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยการ ปรับปรุงสามารถทาเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้การทำไคเซ็นให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีทัศนคติที่ดีได้แก่ต้องละทิ้งความคิดเก่าที่ว่าไม่สามารถทำได้และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทาได้ (Can do) , อย่ายอมรับคำแก้ตัว , ไม่ต้องแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงานก่อนลงมือทำ ,ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพื่อทำการปรับปรุง, การปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเป็นต้น
  โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอน การดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง / เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น PDCA , QC7 Tools , 5Sฯลฯโดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทาไคเซ็น ในระดับองค์กรชั้นนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไปดังนั้น หากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดการดำเนินงานไคเซ็นอย่างจริงจัง และสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถ ของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและ ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา 1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
อบรม สัมมนา 2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็น มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
อบรม สัมมนา 3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่อง มือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
อบรม สัมมนา 4. เทคนิคในการมองปัญหา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำ การปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหา แนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
อบรม สัมมนา 5. เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
อบรม สัมมนา 6. กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ แนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 40 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม