หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - หลักสูตร 1 วัน
(Improvement Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Improvement Thinking)

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

(ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ระบบการผลิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมไปมาก เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางการผลิตสินค้าเกิดขึ้นมากมาย การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคจึงเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากต้องผลิตให้ทันเวลาแล้ว ต้องผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการผลิตทุกคนได้แนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเห็นผลชัดเจนให้กับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเครื่องมือแนวคิดที่จะนำมาใช้ปรับปรุงงานทางด้านวิศวกรรมลดต้นทุน
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่เพื่อสามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนให้กับองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดการปรับปรุงงานทางด้านวิศวกรรมและการลดต้นทุน
พื้นฐานของการนำเอา Lean Six Sigma มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย TIMWOOD
 แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย IE Techniques
หมายเหตุ หัวข้อการบรรยายปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับเป็นสำคัญ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 กรณีศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น VDO ต่างๆ
 การให้ผู้เรียนทำ Workshop เพื่อให้ได้แนวคิดในการปรับกระบวนการผลิตได้จริง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 บรรยาย และ กิจกรรมกลุ่มเพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนี้ไปใช้งานได้จริง และร่างแผนเบื้องต้นในการนำไปใช้ ร่วมกับกรณีศึกษา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม