หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Techniques for Daily Productivity Improvement in Your Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Techniques for Daily Productivity Improvement in Your Organization)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเพิ่มผลผลิต (Productivity)ทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร ?
ผลงาน หรือ ผลผลิต คือ ผลสะท้อนความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าในแต่ละกระบวนการขององค์กร มีผลผลิตที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตในภาพรวมขององค์กรดีไปด้วย แต่ถ้าผลผลิตแต่ละกระบวนการไม่ดี ก็ย่อมส่งผลต่อภาพรวมที่ไม่ดีตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าองค์กรจะมีผลผลิตที่ได้ก็เกิดจากการร่วมมือกันสร้างผลผลิตที่ดีในแต่ละกระบวนการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของทุกคนในองค์กร ในการเพิ่มผลงานและรักษาการเติบโตขององค์กรไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง
แนวทางที่สำคัญในการเพิ่มผลการทำงานของแต่ละกระบวนการ มี 3 แนวทางด้วยกัน คือ
   - 1. การค้นหาโอกาสในการพัฒนาการทำงานตัวเองให้ดีขึ้น
   - 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้หมดไป และ
   - 3. รักษามาตรฐานของกระบวนการที่ดีไว้ให้ได้

 ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้จะสำเร็จได้ องค์กรจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ
   - 1. สร้างการรับรู้ : สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับทุกคนในองค์กรถึงแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ตระหนักสาเหตุและความจำเป็นในการปรับปรุงและการมีส่วนร่วมจากทุกคน
   - 2. ส่งเสริมทักษะสำคัญ : พัฒนาทักษะที่สำคัญในการวิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและค้นหาโอกาสเพื่อการพัฒนาการทำงาน เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการคิด ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   - 3. สร้างให้เกิดความสำเร็จระยะสั้น : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายระยะสั้นโดยง่าย (short-term wins)
   - 4. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว : ขยายการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งซัพพลายเชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกันให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน (long-term wins)

 อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทั้ง 4 จะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันที่สำคัญจากผู้บริหาร ด้วยการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงแนวทางที่องค์กรต้องการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้สำเร็จได้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานของตัวเอง เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์การทำงาน ตั้งเป้าหมาย ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เป็นเวทีให้แสดงความสามารถในการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการและความสำคัญของเพิ่มผลผลิตในงานประจำของตนเอง
2. เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญต่อองค์กรได้
4. สามารถนำเสนอและกำหนดแนวทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
      อบรม สัมมนา 2. ปัญหาและความท้าทายของการทำงานในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 3. ความสำคัญของการปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา 4. กิจกรรม 1: การค้นหาปัญหาในงานเพื่อการปรับปรุงการทำงาน
10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 5. ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร ?
      อบรม สัมมนา 6. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เริ่มต้นจากเป้าหมาย (3S) และทัศนคติ
      อบรม สัมมนา 7. การวิเคราะห์การไหลของการทำงาน (Value Chain) และความสูญเปล่า (Wastes)
      อบรม สัมมนา 8. กิจกรรม 2: การค้นหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้น
13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 9. 5 หลักการ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Everyone, Every day, Everywhere)
      อบรม สัมมนา 10. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กับการเพิ่มผลผลิตในงาน
      อบรม สัมมนา 11. กิจกรรม 3: การค้นหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 12. การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Decision Making) และเทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ให้ผลงานดีขึ้น
      อบรม สัมมนา 13. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างผลงานร่วมกัน (win-win)
      อบรม สัมมนา 14. กิจกรรม 4: การนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา 15. บทสรุป เราจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม