หลักสูตรฝึกอบรม การปรับ Digital Transformation Mindset ภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(From VUCA to BANI World)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปรับ Digital Transformation Mindset ภายในองค์กร (From VUCA to BANI World)

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยี Digital เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ อุปกรณ์มือถือ
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต IOT ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ผู้คนเริ่มใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำงาน ประชุม ติดต่อ ประสานงาน ซื้อขายสินค้าบริการ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
องค์กรทั้งหลาย เกิดการตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation ส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กร ต้องมีการปรับตัว รู้เท่าทันในเทคโนโลยี สามารถนำข้อมูลจำนวนมากขององค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งการวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
การเกิดสภาวะที่คนไม่สามารถเดินทาง พบปะ หรือติดต่อกันอย่างใกล้ชิดได้เหมือนปกติ เป็นสาเหตุ
ทำให้สังคมมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ ที่เราเรียกกันว่า สภาวะ VUCA World ทำให้หลายธุรกิจต้องเร่ง Transform องค์กรให้มีความพร้อม และสามารถรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ BANI World ที่มีความเปราะบาง สร้างความกังวล คาดเดายาก และความไม่เข้าใจ ทั้งตัวลูกค้า ความต้องการเฉพาะตัวที่แท้จริงของลูกค้า ความร่วมมือทางธุรกิจ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ
การพัฒนา Mindset ที่ดีให้กับตัวเอง ยอมรับในเทคโนโลยี โดยบางองค์กร จะมีการนำเทคโนโลยี AI, Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อหา Customer Persona ผ่านการประมวลผลโดย MarTech และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลมากขึ้น
บุคลากรต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญของตนเองให้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การบริหารเวลา การสื่อสารแบบ Story Telling
การรับรู้ความเป็นเจ้าของในการส่งมอบผลงานทุกครั้ง เป็นต้น


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ ตระหนักรู้ในข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจำนวนมากภายในองค์กร ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรับรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation ได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ เข้าใจ และสามารถปรับตัวในสภาวะ VUCA World และ BANI World ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และชีวิตส่วนตัว
เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง กับการใช้เทคโนโลยี Digital และผสมผสานทักษะสำคัญที่ได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการทำงาน การบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้าง Data Awareness และ Digital Transformation
       ความหมายของข้อมูลและการประยุกต์ใช้
       การใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่าภายในองค์กร
       การใช้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์จาก Big Data ที่องค์กรมี
       ความสำคัญของการปรับตัวใน Digital Transformation
       การสร้าง Digital Customer Experience ด้วย Digital Marketing
       Workshop : การเรียนรู้ Data Awareness และ Digital Transformation
การเปลี่ยนแปลงของ VUCA World ไปสู่ BANI World
       การปรับตัวในสภาวะ VUCA World
       การเปลี่ยนแปลงจาก VUCA ไปสู่ BANI World
       แนวคิดการ Transform ธุรกิจ
       การสร้าง Digital Ecosystem เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
       Workshop : การเรียนรู้และปรับตัว เพื่อรับมือ BANI World
การสร้าง Mindset ที่ดีกับการใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อตอบสนองลูกค้า
       การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset กับ Digital Transformation
       การเปลี่ยนกรอบความคิดของบุคลากรภายในองค์กรในเรื่อง Digital Transformation
       การใช้ The Segment of One เพื่อตอบสนองความต้องการชองลูกค้า แบบ Personalized
       การคิดแบบ Design Thinking เพื่อตอบสนอง Value Proposition ของลูกค้า
       Workshop : การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Digital
การพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในสภาวะ BANI World
       การคิดแบบ Critical Thinking
       การวางแผนและการบริหารเวลา
       การสื่อสารแบบ Story Telling
       การ Empathize และการจูงใจ
       การสอนแนะ (Coaching)
       การรับรู้ความเป็น Entrepreneur ในผลงานของตัวเอง
       Workshop : การพัฒนาทักษะที่สำคัญของของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม