หลักสูตรฝึกอบรม การผนึกกำลังของทีม - หลักสูตร 2 วัน
(Team Synergy Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การผนึกกำลังของทีม (Team Synergy Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมของผู้คนส่วนใหญ่นั้น ต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสมดังที่มุ่งหวัง แต่ก็มีอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่เราไม่สามารถจะกระทำได้เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะการทำงานเป็นหมู่-คณะ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากผู้อื่นเพื่อช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ดังนั้นองค์ประกอบหลักของการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องการผนึกกำลังของทีมนั้นยังสามารถช่วยย่นย่อระยะทางแห่งความสำเร็จและช่วยประหยัดเวลา ร่วมงบประมาณขององค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีทักษะในการผนึกกำลังของทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก-ความสามัคคีในหมู่คณะอันจะมีผลต่อการสร้างชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรแบบ 1 วัน
พลังแห่งกาลเวลา
อะไรคือพลังแห่งความเป็นหนึ่ง
หนึ่งกฎสำหรับทุกคน
หนึ่งกฎสำหับทุกสิ่งทุกอย่าง
กฎทองของการผนึกกำลัง
พลังอำนาจกับผลสำเร็จของทีม
พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้าหมายของทีม

หลักสูตรแบบ 2 วัน
พลังแห่งกาลเวลา
อะไรคือพลังแห่งความเป็นหนึ่ง
หนึ่งกฎสำหรับทุกคน
หนึ่งกฎสำหับทุกสิ่งทุกอย่าง
กฎทองของการผนึกกำลัง
พลังอำนาจกับผลสำเร็จของทีม
พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้าหมายของทีม
พลังแห่งการรอคอย
ศิลปะการแก้ปัญหาเมื่อพาทีมล้มเหลว
เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีม
เทคนิคการยึดโยงทีมเข้าไว้ด้วยกัน

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
หลักสูตร 1 วัน เน้น การสร้างพลังให้กับทีมและการผนึกกำลังของทีม
หลักสูตร 2 วัน เน้น ความรู้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝีกฝนทักษะการวิเคราะห์ การคาดการณ์ล่วงหน้า การสร้างขวัญและ กำลังใจให้ทีมตลอดจนการยึดโยงหัวใจของทีมรวมเป็นหนึ่งเดียว 1+1 ได้มากกว่า 2 เสมอ

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย
สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับขององค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม