หลักสูตรฝึกอบรม การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า - หลักสูตร 1 วัน
(TOYOTA WAY IMPLEMENTATION)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า (TOYOTA WAY IMPLEMENTATION)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า (Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY)
กระบวนการผลิตได้วิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี 1850 เมื่อ Whitney ได้ทำชิ้นส่วนของเครื่องให้เป็นมาตรฐานสามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ ในปี1900 Frederick Taylor เป็นริเริ่มทำการผลิตเป็น Process ในปี 1950 Edward Deming เป็นผู้คิดทฤษฏีในการปรับปรุงคุณภาพเริ่มที่ Toyota จนกระทั่ง Toyoda และ Ono วิวัฒนาการมาเป็นระบบ TPS เราจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบToyota คือวิวัฒนาการทางการผลิตของมวลมนุษย์ซึ่งจะมาแทนที่ระบบการทำงานแบบเดิม ดังมีสาระสำคัญคือ (Manufacturing process has been evolving since 1850 when Whitney invented standard parts design which was applicable for any equipment, 1900 Fredrick Taylor invented assembly process with works study, 1950 Edward Deming developed theory of quality improvement which started at Toyota, until Toyoda and Ono
Developed Toyota production system (TPS), thus TPS is the latest manufacturing evolution which is replacing the old fashioned working methods, the Toyota Way are highlighted as;
   อบรม สัมมนา ปรัชญา “วิถีแบบโตโยต้า” คือ อะไร หลักการที่สำคัญคืออะไร (What it means to “ TOYOTA WAY”)
   อบรม สัมมนา อะไรคือแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (How to achieve long-term success)
   อบรม สัมมนา จะสร้างการไหลของวัตถุดิบ/สินค้า/คนไข้/เอกสาร/ข้อมูลในกระบวนการอย่างต่อเนื่องจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้อย่างไรด้วย Value stream mapping
   อบรม สัมมนา 8 deadly Wastes ในกระบวนการทำงาน จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
   อบรม สัมมนา หยุดระบบการทำงานแบบ Push ที่ทำให้เกิดคอขวด ใช้ระบบ Pull เพื่อให้งานไหลเร็ว
   อบรม สัมมนา ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรม ”หยุด” และแก้ไขปัญหาทันที ไม่เอาไว้แก้ภายหลัง (Build a culture to stop and fix problems)
   อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนากระบวนการ สู่ Right process resulting in right Quality
   อบรม สัมมนา การสมดุลกระบวนการ Take time คืออะไร การวางแผนด้วย Take time ทำอย่างไร
   อบรม สัมมนา Kaizen ที่ขยายไปสู่ 3K (Beyond Kaizen to 3K)
   อบรม สัมมนา Toyota Production System (TPS) ต้นกำเนิดของ Lean มีหลักการอย่างไร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปการผลิตไปสู่ LEAN (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
LEAN มุ่งขจัดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน (The aim of LEAN is to eliminate 7 deadly wastes)
ปรัชญา 4 ข้อ ที่ส่งโตโยต้าเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ (4 P are Philosophy, People, Process and Problem solving)
เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาองค์กรในแนวทางการผลิตแบบญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากแบบอเมริกัน (Toyota Way and LEAN have different way of approach)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
"ปรัชญาวิถีแห่งโตโยต้า" (Philosophy of Toyota)
     อบรม สัมมนา Toyota ไม่ได้แค่ผลิตรถยนต์แต่ผลิตคนเก่งด้วย”
     อบรม สัมมนา สร้างคุณค่าสำหรับ ผู้ส่งมอบ (strategic partnering) ลูกค้า สังคม และเศรษฐกิจ
     อบรม สัมมนา ไม่มุ่งเป้าหมายระยะสั้นแค่แต่ละไตรมาส แต่กำหนดวิสัยทัศน์ 5 ปี 10 ปี
เปลี่ยนจาก Push system to pull system
     อบรม สัมมนา Just-in-Time ยึดหลัก 3 R Right product, Right time, Right quantity
     อบรม สัมมนา Ho Ren So หลักแห่ง Daily Operation
     อบรม สัมมนา 5 Gen หลักแห่งการแก้ไขปัญหาหน้างาน
     อบรม สัมมนา ลด work-in-process เป็น 1 piece flow
การทำให้กระบวนการสมดุลย์ (Process Balancing)
     อบรม สัมมนา Takt time คืออะไร การวางแผนด้วย Takt time ทำอย่างไร
     อบรม สัมมนา สร้างวัฒนธรรมการหยุดทันทีเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ (Building culture to stop once found defect and fix it immediately)
ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เพื่อไม่ให้ปัญหาถูกซ่อนไว้ (Using visual control)
ลงไปคลุกปัญหาด้วยตัวเองให้เห็นปัญหาถ่องแท้มากว่ารับรายงาน (Genba visiting look at real problems better than reports)
ปรัชญา 4 P ของโตโยต้า (4P-Philosophy-People-Process-Problem solving)
14 ข้อแห่งวิถีโตโยต้า (14 points of Toyota Way)
5 กฎที่ไม่ต้องพูดที่โตโยต้า (Unspoken 5 rules of Toyota)
8 Wastes มีอะไรบ้าง จะขจัดได้อย่างไร
ฝันให้ไกลไปให้ถึงในแบบโตโยต้า (The position that we want to be)
Process balancing and smoothing flow ทำได้อย่างไร
Kaizen with PDCA การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Quality tools เช่น Brainstorming, Pareto diagram, why-why analysis, T-chart, improvement action plan ใช้อย่างไร
แยกกิจกรรมขั้นตอน NVA (Non Value Added) ออกจาก Value added

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การฝึกหัดให้เขียนความฝันที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานที่ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านทำอยู่ในปัจจุบัน และการวางแผนเพื่อให้คว่ามฝันสำเร็จ โดยมี Best Practice เป็นตัวอย่าง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม