หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Innovation Mindset for Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ (Innovation Mindset for Leader)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม ทำให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นให้การสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ ให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานแนวใหม่ๆ เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำหน่วยงานนั้นๆ
  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างานและผู้จัดการในยุคปัจจุบัน เพราะต้องสร้างให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ (Build an Agile Organization) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
      การทำให้ทีมงานมี Growth Mindset
      การสร้างให้ทีมงานมีแนวทางการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การโค้ชที่คุณค่า & จุดแข็งของทีมงาน (Value & Strength Coaching)
      การสร้างสมองนวัตกรรมให้ทีมงาน (Innovation Brain)
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill) ให้ผู้นำ จะช่วยทำให้ผู้นำมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถกระตุ้น “สมองเชิงนวัตกรรม” ให้ทำงาน ทำให้เกิด กระบวนการสร้างความคิด “นวัตกรรม (Innovation)” ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองในเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมในการสร้างทีมงานให้มีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม และเป็นองค์กรที่กระตือรือร้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill) แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและกระบวนการพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานเชิงสร้างสรรค์มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงานเกิดเป็น “วัฒนธรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม”
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ขยายกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Agile Coach) ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership)
      สำรวจแนวความคิดการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
      การเรียนรู้และเข้าใจสมองนวัตกรรม (Innovation Brain)
      การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
      การพัฒนาการโค้ชสร้างพลัง (Agile Coach)
      การเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ (Change Leader)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดผู้นำเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการใช้ Design Thinking กับการทำงาน
      เทคนิคการประยุกต์ใช้ Design Thinking ตามกระบวนการ
      Workshop : ดำเนินการประยุกต์ใช้ Design Thinking ตามกระบวนการ
 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมในฐานะผู้นำ
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
      กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม” แก้ปัญหา
      การประยุกต์ใช้สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
      Workshop : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจเชิงนวัตกรรม
  การสร้างองค์กรแห่งความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการทำงาน
      การทำให้ทีมงานมี Growth Mindset
      การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การโค้ชที่คุณค่า & จุดแข็งของทีมงาน (Value & Strength Coaching)
      การสร้างสมองนวัตกรรมให้ทีมงาน (Innovation Brain)
      Role Playing : การโค้ชให้ทีมงานมีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง