คอร์สฝึกอบรม การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

(Innovation Mindset for Leader) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การพัฒนากรอบความคิดนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม ทำให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นให้การสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ ให้ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมเผชิญกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานแนวใหม่ๆ เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำหน่วยงานนั้นๆ
  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างานและผู้จัดการในยุคปัจจุบัน เพราะต้องสร้างให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ (Build an Agile Organization) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
      การทำให้ทีมงานมี Growth Mindset
      การสร้างให้ทีมงานมีแนวทางการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การโค้ชที่คุณค่า & จุดแข็งของทีมงาน (Value & Strength Coaching)
      การสร้างสมองนวัตกรรมให้ทีมงาน (Innovation Brain)
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill) ให้ผู้นำ จะช่วยทำให้ผู้นำมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถกระตุ้น “สมองเชิงนวัตกรรม” ให้ทำงาน ทำให้เกิด กระบวนการสร้างความคิด “นวัตกรรม (Innovation)” ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองในเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมในการสร้างทีมงานให้มีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม และเป็นองค์กรที่กระตือรือร้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill) แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและกระบวนการพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานเชิงสร้างสรรค์มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงานเกิดเป็น “วัฒนธรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม”
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ขยายกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Agile Coach) ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership)
      สำรวจแนวความคิดการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
      การเรียนรู้และเข้าใจสมองนวัตกรรม (Innovation Brain)
      การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
      การพัฒนาการโค้ชสร้างพลัง (Agile Coach)
      การเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ (Change Leader)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดผู้นำเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking Skill)
      ความหมายของ Design Thinking
      หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
      ประเด็นสำคัญของการใช้ Design Thinking กับการทำงาน
      เทคนิคการประยุกต์ใช้ Design Thinking ตามกระบวนการ
      Workshop : ดำเนินการประยุกต์ใช้ Design Thinking ตามกระบวนการ
 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมในฐานะผู้นำ
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
      กระบวนการสร้างความคิดสู่ “นวัตกรรม” แก้ปัญหา
      การประยุกต์ใช้สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
      Workshop : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจเชิงนวัตกรรม
  การสร้างองค์กรแห่งความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการทำงาน
      การทำให้ทีมงานมี Growth Mindset
      การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การโค้ชที่คุณค่า & จุดแข็งของทีมงาน (Value & Strength Coaching)
      การสร้างสมองนวัตกรรมให้ทีมงาน (Innovation Brain)
      Role Playing : การโค้ชให้ทีมงานมีแนวความคิดเชิงนวัตกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Innovation Mindsetความคิดนวัตกรรมภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น