หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
(Optimize Working Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Working Process)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผล (Effective Work Process) ทำให้เกิดกับองค์กรและเพิ่มผลผลิต ประหยัดต้นทุน ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ดำเนินการได้รวดเร็ว ตัดสินใจได้ทัน เพราะการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง (Risk) เกิดขึ้นอยู่เสมอ การพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการปรับปรุงกระบวนงาน (Work Process Improvement)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) โดยการใช้หลักการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) มาใช้ประเมินกระบวนงาน (Work Process) ต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เพิ่มแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายซึ่งสามารถดำเนินการในทุกๆ ฝ่ายงาน เช่น การผลิต, การตลาด, งานบริการ, งานธุรกิจ, งานพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
การสร้างกรอบความคิดในการทำงานแบบ Agile จะช่วยทำให้กระบวนการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนต่างๆได้แนวทางการทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวทำงานร่วมกันเป็นทีม หากมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการ PDCA และใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงกระบวนงาน (Work Process) ของตัวเอง ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลา และส่วนสูญเสียไปได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการลดกระบวนการงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยนำหลักการต่างๆ มาช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile (Agility Mindset) ให้การปรับปรุงกระบวนงานของตัวเอง มุ่งที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนงานเพียงอย่างเดียว
เพื่อทำให้ผู้เรียนหมั่นพัฒนาและตรวจสอบกระบวนงานของตัวเอง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงาน (Work Process)
       สำรวจแนวความคิดกระบวนการทำงานที่ดี
       ความหมายของกระบวนการทำงาน (Work Process)
       ปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน
       หลักการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)
       Workshop : ประเมินกระบวนการทำงานของตัวเอง
การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
       การวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
       หลักการและแนวความคิดแบบลีน
       ความหมายของการบริหารแบบลีน (Lean Management)
       การบริหารความสูญเสียลดกระบวนการ (7 Wastes)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารแบบลีน
การสร้างกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile
       Agile หมายถึง ......
       หลักการทำงานแบบคล่องแคล่ว (Agile Working Process)
       การสร้างกระบวนการทำงานด้วย Agile (Sprint Process)
       บทบาทต่างๆของ The Scrum Team
       ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
       Workshop : การประยุกต์ใช้ Agile Working กับกระบวนการทำงาน
การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Working Process)
       หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       แนวความคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       การลดกระบวนการด้วยเทคโนโลยี (Digital Working Process)
       แนวทางปรับปรุงให้กระบวนการเรียบง่าย ได้ผลลัพธ์ที่ดี
       Workshop : การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ