หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด - หลักสูตร 1 วัน
(Optimize Working Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Working Process)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผล (Effective Work Process) ทำให้เกิดกับองค์กรและเพิ่มผลผลิต ประหยัดต้นทุน ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ดำเนินการได้รวดเร็ว ตัดสินใจได้ทัน เพราะการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง (Risk) เกิดขึ้นอยู่เสมอ การพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการปรับปรุงกระบวนงาน (Work Process Improvement)ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) โดยการใช้หลักการบริหารงานแบบลีน (Lean Management) มาใช้ประเมินกระบวนงาน (Work Process) ต่างๆ เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เพิ่มแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายซึ่งสามารถดำเนินการในทุกๆ ฝ่ายงาน เช่น การผลิต, การตลาด, งานบริการ, งานธุรกิจ, งานพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
การสร้างกรอบความคิดในการทำงานแบบ Agile จะช่วยทำให้กระบวนการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนต่างๆได้แนวทางการทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวทำงานร่วมกันเป็นทีม หากมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการ PDCA และใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงกระบวนงาน (Work Process) ของตัวเอง ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลา และส่วนสูญเสียไปได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการลดกระบวนการงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยนำหลักการต่างๆ มาช่วยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile (Agility Mindset) ให้การปรับปรุงกระบวนงานของตัวเอง มุ่งที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนงานเพียงอย่างเดียว
เพื่อทำให้ผู้เรียนหมั่นพัฒนาและตรวจสอบกระบวนงานของตัวเอง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงาน (Work Process)
       สำรวจแนวความคิดกระบวนการทำงานที่ดี
       ความหมายของกระบวนการทำงาน (Work Process)
       ปัจจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน
       หลักการพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process Improvement)
       Workshop : ประเมินกระบวนการทำงานของตัวเอง
การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
       การวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
       หลักการและแนวความคิดแบบลีน
       ความหมายของการบริหารแบบลีน (Lean Management)
       การบริหารความสูญเสียลดกระบวนการ (7 Wastes)
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารแบบลีน
การสร้างกรอบความคิดการทำงานแบบ Agile
       Agile หมายถึง ......
       หลักการทำงานแบบคล่องแคล่ว (Agile Working Process)
       การสร้างกระบวนการทำงานด้วย Agile (Sprint Process)
       บทบาทต่างๆของ The Scrum Team
       ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
       Workshop : การประยุกต์ใช้ Agile Working กับกระบวนการทำงาน
การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Working Process)
       หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
       แนวความคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       การลดกระบวนการด้วยเทคโนโลยี (Digital Working Process)
       แนวทางปรับปรุงให้กระบวนการเรียบง่าย ได้ผลลัพธ์ที่ดี
       Workshop : การพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ