หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Working Continuous Development & Effective Resources Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Working Continuous Development & Effective Resources Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ พัฒนาไปก็ไม่เห็นได้อะไรเพิ่ม อยู่เฉยๆดีกว่า ”
“ ใช้ๆไปเถอะ.....นิดหน่อยคงไม่ทำให้บริษัทเสียหายเท่าไร”
“ งานนี้ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง...จะจัดลำดับอย่างไรดี” 


โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน หลักการ PDCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งหลักการPDCA สามารถใช้ได้กับพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือระดับปฏิบัติการ โดยไม่จำกัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็สามารถนำหลักการPDCAไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น งานในระดับทีมหรือระดับแผนกย่อมดีขึ้นตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมาจากทุกระดับในองค์กร
ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สำคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สำคัญที่คุณนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิดให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน
การทำงานโดยทั่วไปต้องอาศัยทรัพยากร ( MAN-MACHINE-MATERIAL-METHOD-MONEY) ซึ่งต้องมีการกำหนดและวางแผนการใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ... ทักษะการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรจึงมีความสำคัญสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนหรือความสูญเสียต่างๆ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด(Mindset)ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของเป้าหมายและแผนงานรวมถึงตัวชี้วัด(KPI) และนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ในการจัดการงานที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1: พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
       ความหมายของการคิด
       กระบวนการคิดและการทำงานของสมอง
       ค้นหากระบวนการคิดที่เป็นจุดเดนของตัวเอง
       ทักษะการคิด5ประเภท (คิดเพื่อแก้ปัญหา,คิดเชิงวิเคราะห์,คิดเชิงสร้างสรรค์,คิดเชิงกลยุทธ์,คิดเชิงระบบ)
       การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดกับการทำงาน
       Workshop : ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดกับการทำงานในปัจจุบัน
 PART 2 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
       สำรวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
       สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทำงานของตัวเอง
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง
 PART 3: เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานด้วยหลักคิด PDCA
       สร้างการตระหนักรู้ในเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
       นิยามและหลักการของ PDCA
       PDCA ช่วยสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทำงานเช่น เพิ่มProductivities,ลดต้นทุน ได้อย่างไร
       ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ Plan – Do – Check – Act เชิงลึกเพื่อประยุกต์ใช้ได้จริง
       เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
       การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Development Process)
       Workshop : การเประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทำงาน
 PART 4: การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
       สำรวจแนวความคิดในการใช้ทรัพยากร
            - คุณใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าหรือไม่?
            - คุณรู้สึกอย่างไรกับทรัพยากรที่มีอยู่?
            - คุณสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างไร?
            - คุณให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมากแค่ไหน?
            - Workshop: ประเมินการใช้ทรัพยากรของตัวเอง
       การบริหารและจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
            - หลุมพรางทางความคิดในการใช้ทรัพยากร
            - ปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการใช้ทรัพยากร - เทคนิคการจัดการทรัพยากรให้มีคุณค่า
            - Workshop: การปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อการใช้ทรัพยากร

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ 
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม