หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาคนดีและคนที่มีศักยภาพในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Ethical Person and Talent Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาคนดีและคนที่มีศักยภาพในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันการ องค์กรหลายแห่งได้หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น ตามกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งการเลือกบุคลการมาพัฒนายังใช้ความรู้สึกในการคัดเลือกและวางแผนการพัฒนา ทำให้การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาหมายขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กรก็ต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนเป้าหมายตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนั้น ผู้คัดเลือกมักให้ความสำคัญกับคนเก่งมากกว่าคนดี ฉะนั้นการคัดเลือกและวางแผนพัฒนารายบุคคลจึงตามตำแหน่งงานจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาบุคลากรและวัดผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคนดีและคนที่มีศักยภาพโดดเด่นในองค์กร
2. เพื่อให้สามารถจัดทำ วางแผนการบริหารจัดการพนักงานที่เป็นคนดีและมีศักยภาพให้สามารถทำงานและประสบความสำเร็จให้กับพนักงานและองค์กร
3. เพื่อให้ผู้ที่เป็นคนดีและคนเก่งได้รับสนับสนุนและวางแผนการพัฒนารายบุคคลอย่างถูกต้องตามสมรรถนะแต่ละตำแหน่งงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการ กระบวนการ การวางแผนการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพ
2. เทคนิคการวิเคราะห์และกระบวนการสรรหาคนดีและคนที่มีศักยภาพ
3. หลักการทางจิตวิทยาเพื่อการรักษาคนดีและคนที่มีศักยภาพ
4. ขั้นตอนการวางแผนพัฒนารายบุคคล
5. บทบาท หน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แนวทางการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรม: ใช้เทคนิคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Facilitator and Coaching ผ่านรูปแบบบรรยาย : เรียนรู้จากกรณีศึกษา : กลุ่มอภิปรายและทำกิจกรรมจากกรณีตัวอย่าง (Dialogue) (10:20:70)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : People DevelopmentพัฒนาวิทยากรTrain the trainer

แสดงความคิดเห็น