หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) โดยการใช้ความฉลาดด้านต่างๆ ที่สำคัญกับการเผชิญสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น แล้วยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี มุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ เป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะสภาวะวิกฤตเกิดขึ้นมาแล้ว เราสามารถบริหารจัดการ (Crisis Management) ด้วยกรอบความคิดที่ดีได้อย่างไร
กความฉลาดด้วย 5Q ที่เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตมีดังนี้...
  การตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสติ (Mindfulness Quotient)
  การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (Emotional Quotient)
  การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเอง (Lean Quotient)
  การเผชิญปัญหาอุปสรรคได้ด้วยตัวเอง (Adversity Quotient)
  การพัฒนาจิตสร้างสรรค์ (Positive Quotient)
การฝึกฝนและเลือกใช้ 5Q ที่สอดคล้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดวิกฤตคลี่คลาย แล้วนำไปสู่การมองเห็น Solution ที่แก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างมีสติ และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป ผ่านช่วงลำบากที่เกิดวิกฤตครั้งนั้นๆ ไปได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการสร้างกรอบความคิดที่ดีในกรณีที่ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ 5Q ในการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจและเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมในการช่วยเหลือกันวิเคราะห์และค้นหา Solution ร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารและพัฒนาบุคลากรในสภาวะวิกฤติ
      หลักการเบื้อต้นในการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management)
      การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
      โมเดลการพัฒนาบุคลากรในสภาวะวิกฤต
      เตรียมตัวรับมือกับ The New Normal อย่างไร?
      Workshop : การสร้างการตระหนักรู้สภาวะวิกฤตอย่างมีสติ
การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต
      การตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสติ (Mindfulness Quotient)
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (Emotional Quotient)
      การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเอง (Lean Quotient)
      กิจกรรม : การพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาและปฏิบัติของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ 5Q กับเหตุการณ์ต่างๆเชิงปฏิบัติการ
      การประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงวิกฤต
      การประยุกต์ใช้กับการสื่อสารเรื่องปัญหาที่ร้ายแรง
      การประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ท้าทายมากๆ
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ 5Q ในเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง