คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) โดยการใช้ความฉลาดด้านต่างๆ ที่สำคัญกับการเผชิญสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น แล้วยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี มุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ เป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะสภาวะวิกฤตเกิดขึ้นมาแล้ว เราสามารถบริหารจัดการ (Crisis Management) ด้วยกรอบความคิดที่ดีได้อย่างไร
กความฉลาดด้วย 5Q ที่เหมาะสมกับสภาวะวิกฤตมีดังนี้...
  การตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสติ (Mindfulness Quotient)
  การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (Emotional Quotient)
  การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเอง (Lean Quotient)
  การเผชิญปัญหาอุปสรรคได้ด้วยตัวเอง (Adversity Quotient)
  การพัฒนาจิตสร้างสรรค์ (Positive Quotient)
การฝึกฝนและเลือกใช้ 5Q ที่สอดคล้องเหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดวิกฤตคลี่คลาย แล้วนำไปสู่การมองเห็น Solution ที่แก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างมีสติ และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป ผ่านช่วงลำบากที่เกิดวิกฤตครั้งนั้นๆ ไปได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการสร้างกรอบความคิดที่ดีในกรณีที่ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ 5Q ในการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจและเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมในการช่วยเหลือกันวิเคราะห์และค้นหา Solution ร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารและพัฒนาบุคลากรในสภาวะวิกฤติ
      หลักการเบื้อต้นในการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management)
      การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
      โมเดลการพัฒนาบุคลากรในสภาวะวิกฤต
      เตรียมตัวรับมือกับ The New Normal อย่างไร?
      Workshop : การสร้างการตระหนักรู้สภาวะวิกฤตอย่างมีสติ
การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q ในสภาวะวิกฤต
      การตระหนักรู้ตัวเองอย่างมีสติ (Mindfulness Quotient)
      การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (Emotional Quotient)
      การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเอง (Lean Quotient)
      กิจกรรม : การพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาและปฏิบัติของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ 5Q กับเหตุการณ์ต่างๆเชิงปฏิบัติการ
      การประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงวิกฤต
      การประยุกต์ใช้กับการสื่อสารเรื่องปัญหาที่ร้ายแรง
      การประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ท้าทายมากๆ
      กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ 5Q ในเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5Qพัฒนาความฉลาดสภาวะวิกฤต

แสดงความคิดเห็น