หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Emotional Intelligence)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันหลายๆองค์กร มีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดกับดักทางอารมณ์ของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทั่วๆ คุยเขื่องเรื่องตัวเอง ทำให้โอกาสดีๆ ให้ชีวิตหลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ที่ติดลบ
  องค์กรต้องการให้พนักงานใช้เหตุผลในการคุยกันเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดำเนินการประชุมที่ไม่ใช่อารมณ์ กล้าเสนอความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้ง โดยการบริหารอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ จะทำให้เรา ลด ละ เลิก การปรุงแต่งอารมณ์ และเลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้นขึ้นด้วยเช่นกัน
  ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้แต่ต้องใช้เวลา เพราะอารมณ์บางอย่างได้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวเรา จากประสบการณ์ที่เราได้รับในอดีต ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทำเปลี่ยนไป

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธีบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อทำให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ของตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเสียใหม่
เพื่อฝึกฝนให้เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการกำหนดพฤติกรรมของตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์(EI)
        อบรม สัมมนา EQ คืออะไร?
        อบรม สัมมนา การให้ความหมายของ EQ, IQ, AQ และ MQ
        อบรม สัมมนา สร้าง EQ ให้เป็น EI ด้วยตัวเอง
2. เรียนรู้ธรรมชาติ EQ ของตัวเอง
        อบรม สัมมนา สาเหตุที่ทำให้EQไม่ดี
        อบรม สัมมนา การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง
        อบรม สัมมนา การยอมรับจากภายใน
        อบรม สัมมนา การจัดการกับความเครียด
        อบรม สัมมนา การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตัวเอง
3. สร้างกระบวนการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
        อบรม สัมมนา เทคนิคการรับการถูกปฏิเสธ
        อบรม สัมมนา วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
        อบรม สัมมนา การทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
        อบรม สัมมนา เทคนิคเอาชนะข้อโต้แย้ง
4. สร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์ในองค์กร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 40 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Emotional Intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาด

แสดงความคิดเห็น