หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Emotional Intelligence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลายๆองค์กร มีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดกับดักทางอารมณ์ของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทั่วๆ คุยเขื่องเรื่องตัวเอง ทำให้โอกาสดีๆ ให้ชีวิตหลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ที่ติดลบ 
องค์กรต้องการให้พนักงานใช้เหตุผลในการคุยกันเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดำเนินการประชุมที่ไม่ใช่อารมณ์ กล้าเสนอความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้ง โดยการบริหารอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ จะทำให้เรา ลด ละ เลิก การปรุงแต่งอารมณ์ และเลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้นขึ้นด้วยเช่นกัน
ความฉลาดทางอารมณ์ (EI) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้แต่ต้องใช้เวลา เพราะอารมณ์บางอย่างได้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวเรา จากประสบการณ์ที่เราได้รับในอดีต ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทำเปลี่ยนไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธีบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น 
เพื่อทำให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ของตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเสียใหม่
เพื่อฝึกฝนให้เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการกำหนดพฤติกรรมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
       EQ คืออะไร?
       การให้ความหมายของ EQIQAQ และ MQ
       สร้าง EQ ให้เป็น EI ด้วยตัวเอง

เรียนรู้ธรรมชาติ EQ ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา สาเหตุที่ทำให้EQไม่ดี
       การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง
       การยอมรับจากภายใน
       การจัดการกับความเครียด
       การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตัวเอง

สร้างกระบวนการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการรับการถูกปฏิเสธ
       วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
       การทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       เทคนิคเอาชนะข้อโต้แย้ง

สร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์ในองค์กร

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง