หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความเป็นผู้นำขั้นสูง 505 - หลักสูตร 1 วัน
(Advance Leadership 505)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความเป็นผู้นำขั้นสูง 505 (Advance Leadership 505)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้บริหารในฐานะผู้นำ มีความสำคัญกับองค์กรที่มุ่งมั่นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองและทีมงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยบทบาทของความเป็นผู้นำขั้นสูง (Advance Leadership) เช่น
      - ผู้นำกับบทบาทการบริหารเชิงกลยุทธ์
      - ผู้นำสร้างการเรียนรู้ในองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
      - ผู้นำนักปฏิบัติเชิงนวัตกรรม
      - ผู้นำพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
การพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และการปฏิบัติงานในเรื่องใหญ่ๆ ในองค์กร ทั้งธุรกิจ งาน และ ทีมงานอย่างครบถ้วนไปพร้อมๆกัน ให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance) และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของทีมงาน (Potential) บรรลุเป้าหมายขององค์กร
การโค้ชทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทำงานอย่างมีความสุข บรรลุเป้าหมายการทำงานเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำ


 

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีเลิศ (Excellence Leadership) ภายในตัวเอง แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและพัฒนาทีม
เพื่อทำให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมและการออกแบบแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกับทีมงานด้วยการใช้กรอบความคิดเชิงนวัตกรรมและการทำงานแบบ Agile มาประยุกต์ใช้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ชและฝึกฝนปฏิบัติจริงจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

ผู้นำกับบทบาทการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Leadership)
   อบรม สัมมนา การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) ที่กว้างไกล
   อบรม สัมมนา ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen)
   อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk Management)
   อบรม สัมมนา การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
   อบรม สัมมนา กิจกรรม: การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
ผู้นำสร้างการเรียนรู้ในองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง (Learning Organization Leadership)
   อบรม สัมมนา การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
   อบรม สัมมนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge (Learning Organization)
   อบรม สัมมนา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   อบรม สัมมนา การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
   อบรม สัมมนา กิจกรรม: การสร้างการเรียนรู้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ผู้นำนักปฏิบัติเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
   อบรม สัมมนา หลักการทำงานแบบ Agile Mindset
   อบรม สัมมนา การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ (How to Get Thing Done)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
   อบรม สัมมนา กิจกรรม: การออกแบบนวัตกรรมในการทำงาน
ผู้นำพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
   อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
   อบรม สัมมนา บทบาทโค้ช V.S. บทบาทผู้ช่วยเหลือ
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ชเชิงจิตวิทยา (Life Coaching)
   อบรม สัมมนา Role playing: การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง