หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการขายสินค้า/บริการ เชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นพนักงานต้องสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างในการซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งก่อนการซื้อ ระหว่างซื้อ และเกิดความมั่นใจในตัวพนักงานขายว่าสามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญจริง
 การพัฒนาให้พนักงานขายมีภาพลักษณ์ของ “นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ดี”นั้นควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านต่างๆ ดังนี้.....
       ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจ
       ทักษะการขายอย่างครบวงจร
       หัวใจในการบริการที่เป็นเลิศ
       จิตวิทยาในการจูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด
       การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายและลูกค้า
 การขายเชิงที่ปรึกษาและมีหัวใจให้บริการที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก การพัฒนาให้พนักงานมีเทคนิคการเพิ่มยอดขายรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling)จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่า “การรักษาลูกค้าเก่าไว้ย่อมดีกว่าการหาใหม่อยู่ตลอดเวลา”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีให้กับนักขายเชิงที่ปรึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมในการขายด้วยหัวใจบริการ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน เกิดความมั่นใจในตัวเองในการดำเนินการขายและบริการงานขายในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างแท้จริง
 เพื่อสร้างเสริมเทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบันด้วยกลยุทธ์ การเพิ่มยอดขายแบบรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling) ด้วย Style ของผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
      กำหนดเป้าหมายการขายเชิงกลยุทธ์
      ตรวจสอบสุขภาพ งานขายของตัวเอง (หลุมพราง)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
      Workshop I : กำหนดแนวทางการบริหารงานขาย
 การพัฒนาทักษะการขายในฐานที่ปรึกษา
      การนำเสนอขายด้วยหัวใจบริการ
      การเจรจาต่อรองแบบเพิ่มคุณค่า
      การให้บริการข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ
      การบริการหลังการขายอย่างยั่งยืน
      Workshop II : สร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย (Up Selling & Cross Selling)
      หลักการเพิ่มยอดขายในตลาดเป้าหมายปัจจุบัน
      เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า
      เทคนิคการวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Matrix
      กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายอย่างมั่นใจ
      Workshop III : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง
      Role Playing : การแสดงบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
 การพัฒนาแนวการขายเชิงที่ปรึกษาด้วยหัวใจบริการ
      การสร้างมาตรฐานงานขายเชิงที่ปรึกษาของตัวเอง
      การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
      การพัฒนาหลักการการให้บริการที่เป็นเลิศ
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม