หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการขายสินค้า/บริการ เชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นพนักงานต้องสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างในการซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งก่อนการซื้อ ระหว่างซื้อ และเกิดความมั่นใจในตัวพนักงานขายว่าสามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญจริง
 การพัฒนาให้พนักงานขายมีภาพลักษณ์ของ “นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ดี”นั้นควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านต่างๆ ดังนี้.....
       ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจ
       ทักษะการขายอย่างครบวงจร
       หัวใจในการบริการที่เป็นเลิศ
       จิตวิทยาในการจูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด
       การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายและลูกค้า
 การขายเชิงที่ปรึกษาและมีหัวใจให้บริการที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก การพัฒนาให้พนักงานมีเทคนิคการเพิ่มยอดขายรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling)จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่า “การรักษาลูกค้าเก่าไว้ย่อมดีกว่าการหาใหม่อยู่ตลอดเวลา”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีให้กับนักขายเชิงที่ปรึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมในการขายด้วยหัวใจบริการ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน เกิดความมั่นใจในตัวเองในการดำเนินการขายและบริการงานขายในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างแท้จริง
 เพื่อสร้างเสริมเทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบันด้วยกลยุทธ์ การเพิ่มยอดขายแบบรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling) ด้วย Style ของผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
      กำหนดเป้าหมายการขายเชิงกลยุทธ์
      ตรวจสอบสุขภาพ งานขายของตัวเอง (หลุมพราง)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
      Workshop I : กำหนดแนวทางการบริหารงานขาย
 การพัฒนาทักษะการขายในฐานที่ปรึกษา
      การนำเสนอขายด้วยหัวใจบริการ
      การเจรจาต่อรองแบบเพิ่มคุณค่า
      การให้บริการข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ
      การบริการหลังการขายอย่างยั่งยืน
      Workshop II : สร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย (Up Selling & Cross Selling)
      หลักการเพิ่มยอดขายในตลาดเป้าหมายปัจจุบัน
      เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า
      เทคนิคการวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Matrix
      กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายอย่างมั่นใจ
      Workshop III : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง
      Role Playing : การแสดงบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
 การพัฒนาแนวการขายเชิงที่ปรึกษาด้วยหัวใจบริการ
      การสร้างมาตรฐานงานขายเชิงที่ปรึกษาของตัวเอง
      การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
      การพัฒนาหลักการการให้บริการที่เป็นเลิศ
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม