Advance Course การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการขายสินค้า/บริการ เชิงที่ปรึกษา มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ดังนั้นพนักงานต้องสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่แตกต่างในการซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งก่อนการซื้อ ระหว่างซื้อ และเกิดความมั่นใจในตัวพนักงานขายว่าสามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญจริง
 การพัฒนาให้พนักงานขายมีภาพลักษณ์ของ “นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ดี”นั้นควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านต่างๆ ดังนี้.....
       ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและข้อมูลทางธุรกิจ
       ทักษะการขายอย่างครบวงจร
       หัวใจในการบริการที่เป็นเลิศ
       จิตวิทยาในการจูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด
       การมีทัศนคติที่ดีกับงานขายและลูกค้า
 การขายเชิงที่ปรึกษาและมีหัวใจให้บริการที่เป็นเลิศ จะส่งผลให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและการรักษาลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก การพัฒนาให้พนักงานมีเทคนิคการเพิ่มยอดขายรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling)จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่า “การรักษาลูกค้าเก่าไว้ย่อมดีกว่าการหาใหม่อยู่ตลอดเวลา”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีให้กับนักขายเชิงที่ปรึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมในการขายด้วยหัวใจบริการ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน เกิดความมั่นใจในตัวเองในการดำเนินการขายและบริการงานขายในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างแท้จริง
 เพื่อสร้างเสริมเทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าปัจจุบันด้วยกลยุทธ์ การเพิ่มยอดขายแบบรอบด้าน (Up-Selling & Gross Selling) ด้วย Style ของผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
      กำหนดเป้าหมายการขายเชิงกลยุทธ์
      ตรวจสอบสุขภาพ งานขายของตัวเอง (หลุมพราง)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
      Workshop I : กำหนดแนวทางการบริหารงานขาย
 การพัฒนาทักษะการขายในฐานที่ปรึกษา
      การนำเสนอขายด้วยหัวใจบริการ
      การเจรจาต่อรองแบบเพิ่มคุณค่า
      การให้บริการข้อมูลแบบผู้เชี่ยวชาญ
      การบริการหลังการขายอย่างยั่งยืน
      Workshop II : สร้างคัมภีร์บริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย (Up Selling & Cross Selling)
      หลักการเพิ่มยอดขายในตลาดเป้าหมายปัจจุบัน
      เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยตาราง ตลาด-สินค้า
      เทคนิคการวางตำแหน่งสินค้าด้วย BCG Matrix
      กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายอย่างมั่นใจ
      Workshop III : กำหนดกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง
      Role Playing : การแสดงบทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา
 การพัฒนาแนวการขายเชิงที่ปรึกษาด้วยหัวใจบริการ
      การสร้างมาตรฐานงานขายเชิงที่ปรึกษาของตัวเอง
      การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
      การพัฒนาหลักการการให้บริการที่เป็นเลิศ
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักขายเชิงที่ปรึกษางานขายงานบริการ

แสดงความคิดเห็น