หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองของผู้นำในสภาวะ VUCA - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองของผู้นำในสภาวะ VUCA

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโลกของเราได้เผชิญกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น COVID ที่ทำให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป , New Normal ที่ทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลง คนส่วนใหญ่เริ่มจะคุ้นชินกับ New Normal จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันไปแล้ว การเข้ามาของพนักงาน Generation ใหม่ ที่ได้นำเอาความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่เข้ามาด้วย รวมไปถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่ได้เข้ามา Disruption ธุรกิจบางแห่ง และเกิดการ Transformation ของบางองค์กร
การพัฒนากรอบความคิดเป็นเรื่องสำคัญ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการบริหารงาน เป็นเรื่องจำเป็น การเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นแบบ Growth Mindset การบริหารทีมงานให้มีการทำงานแบบ Learning Agility ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอนของโลกสมัยใหม่
การบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบ Creative Thinking, Design Thinking รวมไปถึงการนำเอา Big Data, Data Analytic มาใช้ในการทำงานแบบเดิมๆ ที่มักใช้สัญชาตญาณในการบริหารงาน ให้หันมาใช้การบริหารงานแบบ insight มากขึ้น
การบริหารทีมงานให้พร้อมรับมือกับโลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความผันผวนสูง มีความซับซ้อน คลุมเครือ และไม่แน่นอน ต้องอาศัยศักยภาพของผู้นำ ผู้นำคุณภาพต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับเข้าใจง่าย สามารถมอบหมายงานให้กับทีมงานได้อย่างเข้าใจในความคาดหวัง และสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก เพื่อนำ solution ต่างๆมาปรับใช้และสร้างความเป็นทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นในองค์กร


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ VUCA
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารทีมงาน ให้มีความพร้อมในการรับมือกับโลกสมัยใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารทีมงานโดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน
เพื่อฝึกฝนเทคนิคต่างๆในการบริหารทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
VUCA ในโลกการทำงานสมัยใหม่
          ความหมายของ VUCA
          VUCA กับการเปลี่ยนแปลง
          VUCA มีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กร
          การบริหารทีมในสภาวะ VUCA
          Workshop : การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในสภาวะ VUCA
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำ
          การสร้างแรงบันดาลใจ Self-Inspiration
          เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วย Y Shape
          ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็น Growth Mindset
          สร้างการเรียนรู้แบบ Learning Agility
          สร้างแนวคิดแบบ Why-Why
          Workshop : การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงแนวคิดแบบต่างๆ
การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารทีมงานให้เข้ากับสภาวะ VUCA
          มีการใช้ Insight มากกว่า Instinct
          การทำงานแบบ Creative Thinking
          การทำงานแบบ Design Thinking
          การทำงานด้วย Data Analytic
          Workshop : การพัฒนาการบริหารทีมงานของตัวเอง
เทคนิคการบริหารทีมงานของผู้นำในโลกสมัยใหม่
          เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
          เทคนิคการมอบหมายงานให้ชัดเจนและตรงประเด็น
          เทคนิคการสร้างการทำงานแบบ Team Collaborate
          เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
          Role Playing : ฝึกฝนปฏิบัติการใช้เทคนิคต่างๆของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม