คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
 การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (6Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 6Q ที่สูงขึ้น เช่น
       IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
       EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
       AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
       CQ: ความฉลาดในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
       OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
       SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
 การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
 การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 6Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 6Q ของตัวเอง
      แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      
แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
      ความหมายและแก่นสำคัญของ 6Q
      Workshop: คุณมี 6Q ระดับไหน?
 การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 6Q ของตัวเอง
      สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
      การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
      การสร้างทางเลือกที่หลากหลาย (CQ)
      การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
      การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
      Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 6Q ของตัวเอง
 เทคนิคการใช้ 6Q กับสถานการณ์ต่างๆ
      การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
      ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
      การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
      การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
      Role Playing: เทคนิคการใช้ 6Q พิชิตเป้าหมาย
 การประยุกต์ใช้ 6Q กับการดำเนินชีวิต
      การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
      การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
      การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
      การประยุกต์ใช้กับสังคม
      Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเอง6Q

แสดงความคิดเห็น