หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
 การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (6Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 6Q ที่สูงขึ้น เช่น
       IQ: ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
       EQ: การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
       AQ: การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
       CQ: ความฉลาดในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
       OQ: การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
       SQ: การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
 การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
 การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 6Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 6Q ของตัวเอง
      แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
      
แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
      ความหมายและแก่นสำคัญของ 6Q
      Workshop: คุณมี 6Q ระดับไหน?
 การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 6Q ของตัวเอง
      สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
      การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
      การสร้างทางเลือกที่หลากหลาย (CQ)
      การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
      การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
      Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 6Q ของตัวเอง
 เทคนิคการใช้ 6Q กับสถานการณ์ต่างๆ
      การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
      ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
      การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
      การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
      Role Playing: เทคนิคการใช้ 6Q พิชิตเป้าหมาย
 การประยุกต์ใช้ 6Q กับการดำเนินชีวิต
      การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
      การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
      การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
      การประยุกต์ใช้กับสังคม
      Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง