คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่

(Self-development to become a new generation Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในงานเป็นอย่างมาก แต่มักมีความกังวลกับการบริหารทีมงานว่าจะทำให้ทีมงานยอมรับได้หรือไม่ สั่งงานแล้วไม่มีคนปฏิบัติตาม จึงต้องลงมือทำเองเป็นส่วนใหญ่ เพราะอยากให้งานออกมาดี แต่ไม่ไว้วางใจว่าทีมงานจะทำได้ดี จึงเกิดความเครียดและทำงานไม่ทันเพาะคิดว่าต้องทำอยู่คนเดียว ทำให้ไม่ชอบที่จะเป็นผู้จัดการ
 ผู้จัดการยุคใหม่ นอกจากเก่งเรื่องงานแล้ว ควรมีความสามารถเรื่องการบริหารและการจูงใจทีมงานได้ด้วย เพราะผลงานของทีมย่อมเกิดจากทุกคนภายในทีมทำหน้าที่ของตัวเอง และรวมเป็นผลงานของทีมไม่ใช่คนในทีมต่างคนต่างทำ และทำอยู่ไม่กี่คน ผลงานจึงออกมาไม่ดี ดังนั้นผู้จัดการยุคใหม่ต้องสั่งการ, ควบคุม, จัดการ และสอนเขาไม่ใช่ลงมือทำแทนทีมงาน
 การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้จัดการต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะทีมงานรอผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำทีมอย่างแท้จริง หากทำให้ทีมงานยอมรับได้ ก็จะเกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ เพื่อก้าวเป็นผู้จัดการที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากยิ่งขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงๆ ของตัวเองได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวใจสำคัญของการเป็นผู้จัดการยุคใหม่
       คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน?
       บทบาทของผู้ชำนาญการสู่การเป็นผู้จัดการ
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ
       Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
 ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       การมอบหมายงานและการสอนงาน (Empowerment)
       การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)
       Workshop: การวางแผนพัฒนาทักษะของตัวเอง
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองในฐานผู้จัดการ
 สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีมงาน
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
       การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Strategic Thinking)
       จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
       พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       Workshop: คุณโดดเด่นเรื่องอะไรบ้าง?
 การประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมงาน
       การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารทีมงานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต
       การบริหารทีมงานที่มีความขัดแย้ง
       การบริหารทีมงานในสถานการณ์ปกติ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น