Advance Course การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่

(Self-development to become a new generation Manager) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Leadership / การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ การประสานงาน การบริหารจัดการ และการทำให้ทีมงานพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
 การพัฒนาให้ผู้จัดการมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเชิงรุก
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
 ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก คือ
    1. การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
    2. การจูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
    3. การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบทบาทของผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการและสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเองด้วยความมั่นใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการในด้านการคิด การจูงใจ การพัฒนาทีมงานด้วย Style ของตัวเอง ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้จัดการ
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       คุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่องอะไร?
       คุณสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่?
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
       ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 องค์ประกอบสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน?
       บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ในองค์กร
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ
       Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการ
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
       การสร้างกระบวนการพัฒนาตัวเอง
       Workshop: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ (Empowerment)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)

Day II: สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีม
 ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ...สร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 ผู้จัดการ...จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 ผู้จัดการ...พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       แนวทางที่โค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่คิดได้ด้วยตัวเอง
       หลักการสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น