หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
(Self-development to become a new generation Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (Self-development to become a new generation Manager)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ การประสานงาน การบริหารจัดการ และการทำให้ทีมงานพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
 การพัฒนาให้ผู้จัดการมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเชิงรุก
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
 ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก คือ
    1. การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
    2. การจูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
    3. การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบทบาทของผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการและสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเองด้วยความมั่นใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการในด้านการคิด การจูงใจ การพัฒนาทีมงานด้วย Style ของตัวเอง ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้จัดการ
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       คุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่องอะไร?
       คุณสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่?
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
       ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 องค์ประกอบสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน?
       บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ในองค์กร
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ
       Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการ
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
       การสร้างกระบวนการพัฒนาตัวเอง
       Workshop: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ (Empowerment)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)

Day II: สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีม
 ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดการ...สร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 ผู้จัดการ...จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 ผู้จัดการ...พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       แนวทางที่โค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่คิดได้ด้วยตัวเอง
       หลักการสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง