หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ - หลักสูตร 2 วัน
(Self-development to become a new generation manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้จัดการยุคใหม่ (Self-development to become a new generation manager)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทีมงาน ดังนั้นผู้จัดการต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ การประสานงาน การบริหารจัดการ และการทำให้ทีมงานพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาให้ผู้จัดการมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการทีมงานให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเชิงรุก
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก คือ
     1. การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
     2. การจูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ (Leadership)
     3. การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับบทบาทของ ผู้จัดการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้จัดการและสามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที กับสถานการณ์ของตัวเองด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองกับบทบาทที่สำคัญของผู้จัดการในด้านการคิด การจูงใจ การพัฒนาทีมงานด้วย Style ของตัวเอง ที่เหมาะสมของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้จัดการ 
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       คุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่องอะไร? 
       คุณสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่? 
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? 
       ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
องค์ประกอบสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ 
       คุณพร้อมกับการเป็นผู้จัดการมากแค่ไหน? 
       บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่ในองค์กร 
       เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการต้องรู้ 
       สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผู้จัดการ 
       Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง
หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการ 
       ความรู้สึกเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ 
       การสร้างกระบวนการพัฒนาตัวเอง 
       Workshop: เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ 
ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ 
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
       การมอบหมายงานและการให้อำนาจ (Empowerment)
       การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
       การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค (Team Spirit)

Day II: สุดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นำทีม 
ผู้จัดการ...ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการ...สร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
       การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
ผู้จัดการ...จูงใจทีมงานด้วยภาวะผู้นำ
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ผู้จัดการ...พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง (Coaching) 
       แนวทางที่โค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่คิดได้ด้วยตัวเอง
       หลักการสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
ารบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง