หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เก่งงานและมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Self Development for Good and Happy working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เก่งงานและมีความสุข (Self Development for Good and Happy working)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเท่านั้นแต่หมายรวมถึง การมีความสุขกับการทำงานนั้นๆ ด้วย ดังนั้นการพัฒนาตัวเองจึงต้องให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความสามารถ (Hard Skill) และการจัดการอารมณ์ของตัวเอง (Soft Skill) ควบคู่กันไป เพราะหากขาดด้านใดด้านหนึ่งไป ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จยาก
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (ทำงานเก่ง) เป็นการวัดคุณภาพของบุคลากรอย่างหนึ่ง เพราะการที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จนั้นมีทักษะต่างๆ ที่มีความสำคัญ เช่น...
       การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ 
       การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
       การจัดลำดับความสำคัญของงาน (วินัยในการทำงาน) 
       การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (เป็นต้น)
การจัดการอารมณ์ของตัวเองในการทำงาน (มีความสุข) จะยิ่งทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และได้ผลงานอย่างมีคุณภาพ เพราะในการทำงานทุกครั้งย่อมเจอปัญหาและอุปสรรค และเกิดเป็นอารมณ์เชิงลบขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก และการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) ได้ดี ย่อมทำให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหาไปได้ ก็ย่อมเกิดความสุขมากขึ้น มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดในการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงาน และการบริหารอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการพัฒนาแนวทางการทำงานและการสร้างความสุขในการทำงานให้เพิ่มขึ้น 
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นกระบวนการการทำงานของตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ในการจัดการงานที่มีปัญหาอุปสรรคด้วยความสามารถในการทำงานและสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ
        คุณคือใคร ? อะไรสำคัญสำหรับคุณ ? 
        คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ? 
        ความสำเร็จของคุณคืออะไร ? 
        อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
  การบริหารเวลา และจัดการงานเก่ง
        เพิ่มเวลาของตัวเอง 
               - การวางแผนการทำงาน 
               - เทคนิคการจัดการงานที่เข้ามา 
               - การใช้เวลาในแต่ละวัน
        เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน 
               - 3 ลด เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว 
               - การจัดลำดับความสำคัญของงาน 
               - การเลือกทิ้ง หรือ เปลี่ยนวิธีการทำงาน 
               - สะสางงานให้หมดโดยเร็ว 
               - จัดระบบ/ระเบียบ ในการเก็บสิ่งของ หรือ ข้อมูลต่างๆ 
        เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา 
               - ระบุปัญหา 
               - กำหนดมาตรการแก้ไข 
               - ปรับปรุงกระบวกนการทำงาน
บริหารอารมณ์เยี่ยม
        EQ เรื่องใกล้ตัวที่มีประโยชน์ 
               - เพื่อการพัฒนา ความสามารถส่วนบุคคล 
               - เพื่อการพัฒนา ความสามารถทางสังคม 
        ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
               - องค์ประกอบที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน 
               - หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพในตัวคุณ 
               - เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
        สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
               - คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ 
               - ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ 
               - เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
        การประยุกต์การบริหารอารมณ์ 
               - งานของคุณ 
               - เพื่อนร่วมงานของคุณ 
               - หัวหน้างานของคุณ 
               - ชีวิตของคุณ

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
ใช้กระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบ Training & Group Coaching โดยการฝึกอบรมมีเนื้อหาที่เป็นความรู้ (Hard skill) และ การใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนนำเนื้อหาความรู้ ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Soft Skill)
        การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
        Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
        การพูดคุยในกลุ่มย่อย : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
        การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
        Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ 
Line Leader 
Foreman 
หัวหน้างานระดับต้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม