หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Talent...Self Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ซึ่งเป็นพนักงานจำนวนน้อยมากในแต่ละองค์กร ให้มีความรักและความผูกพันกับองค์กร จนเกิดความทุ่มเทให้แก่งาน และเป็นผู้ที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นับว่าเป็นงานหนักที่สุดขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพราะหากไม่สามารถรักษาพนักงานดาวเด่นกลุ่มนี้ไว้ได้ การเติบโตขององค์กรก็อาจจะหยุดชะงักทันที 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นดาวเด่น ไม่ใช่หน้าที่ของ HRD และ/หรือ หัวหน้างานเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องการเจริญเติบโตขึ้น และมีความยินดีที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นการเป็นพนักงานดาวเด่นที่แท้จริง จึงควรเป็นบุคลากรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
คุณลักษณะของพนักงานดาวเด่น (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีทักษะ (Skills) และความมุ่งมั่นตั้งใจ (Wills) ในการทำงานสูง และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ (Potential) เพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภายใน นอกจากจะใช้เม็ดเงินน้อยแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง การลาออก, เพิ่มผลิตผล และเพิ่มความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อองค์กรได้ด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 
เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเป็นพนักงานดาวเด่น (Talent) ขององค์กรเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (Think Development)
       ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
       การประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ
       Workshop: การเลือกใช้การคิดของตัวเอง

การทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิผล (Proactive Working)
       กำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       การยืนยันในหลักการทำงานของตัวเอง
       การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
 
การสื่อสารและประสานงานที่ดี (Communication)
       หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
       ทักษะของนักสื่อสารที่ดี
       การจูงใจเพื่อความสำเร็จ
       Workshop: การใช้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

การบริหารเวลา (Time Management)
       การให้ความสำคัญกับเวลาที่มีอยู่
       อย่า! จัดการเวลาให้จัดการชีวิต
       การจัดลำดับความสำคัญ
       Workshop: สร้างวินัยในการทำงานด้วยตัวเอง

การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
       ทัศนคติเป็นทางเลือกของคุณ
       พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
       เทคนิคการจัดการองค์กรเชิงลบ
       กรณีศึกษา : สร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารดาวเด่นการบริหารการคิด

แสดงความคิดเห็น