หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Talent...Self Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management) ซึ่งเป็นพนักงานจำนวนน้อยมากในแต่ละองค์กร ให้มีความรักและความผูกพันกับองค์กร จนเกิดความทุ่มเทให้แก่งาน และเป็นผู้ที่สามารถแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นับว่าเป็นงานหนักที่สุดขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพราะหากไม่สามารถรักษาพนักงานดาวเด่นกลุ่มนี้ไว้ได้ การเติบโตขององค์กรก็อาจจะหยุดชะงักทันที 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นดาวเด่น ไม่ใช่หน้าที่ของ HRD และ/หรือ หัวหน้างานเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องการเจริญเติบโตขึ้น และมีความยินดีที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเองให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้นการเป็นพนักงานดาวเด่นที่แท้จริง จึงควรเป็นบุคลากรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
คุณลักษณะของพนักงานดาวเด่น (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีทักษะ (Skills) และความมุ่งมั่นตั้งใจ (Wills) ในการทำงานสูง และสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ (Potential) เพื่อรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรภายใน นอกจากจะใช้เม็ดเงินน้อยแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง การลาออก, เพิ่มผลิตผล และเพิ่มความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อองค์กรได้ด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร 
เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเป็นพนักงานดาวเด่น (Talent) ขององค์กรเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (Think Development)
       ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
       การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
       การประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ
       Workshop: การเลือกใช้การคิดของตัวเอง

การทำงานเชิงรุกเพิ่มประสิทธิผล (Proactive Working)
       กำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
       การยืนยันในหลักการทำงานของตัวเอง
       การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
 
การสื่อสารและประสานงานที่ดี (Communication)
       หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
       ทักษะของนักสื่อสารที่ดี
       การจูงใจเพื่อความสำเร็จ
       Workshop: การใช้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

การบริหารเวลา (Time Management)
       การให้ความสำคัญกับเวลาที่มีอยู่
       อย่า! จัดการเวลาให้จัดการชีวิต
       การจัดลำดับความสำคัญ
       Workshop: สร้างวินัยในการทำงานด้วยตัวเอง

การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
       ทัศนคติเป็นทางเลือกของคุณ
       พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
       เทคนิคการจัดการองค์กรเชิงลบ
       กรณีศึกษา : สร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารดาวเด่นการบริหารการคิด

แสดงความคิดเห็น