หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำ 3 เก่ง ด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำ 3 เก่ง ด้วย NLP

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
ปัจจุบันหัวหน้างานและผู้จัดการ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากรให้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้เป็นผู้นำ 3 เก่ง เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
การพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิค NLP และพัฒนาทีมงานด้วยเทคนิค NLP จะช่วยทำให้ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง สร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เอาชนะสิ่งที่เป็นลบในตัวเองได้ด้วยตัวเอง (เมฆ 4 ก้อน) และแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดแบบผู้ชนะ (Cause & Effect) บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับทีมงานได้
การเป็นผู้นำเก่งโค้ช (Coaching) ทำให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง โดยผู้นำในฐานะโค้ชคอยช่วยเหลือและพัฒนาบนความต้องการของโค้ชชี่ แล้วให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายของตัวเอง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเทคนิค NLP ในรูปแบบต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้นำ 3 เก่งได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนากรอบความคิด การนำทีมงาน และการสอนทีมงานด้วยการใช้เทคนิค NLP ปลดล๊อกข้อจำกัดของตัวเองและทีมงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติกับกิจกรรมต่างๆของ NLP จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพของตัวเองในการพัฒนาให้ตัวเอง เป็นผู้นำที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน บรรลุความสำเร็จร่วมกันได้


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP สำหรับผู้นำ
      อบรม สัมมนา ผู้นำแนวความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้แม่แบบการสื่อสาร (NLP Communication Model)
      อบรม สัมมนา การตอบโต้สิ่งเร้าภายนอกด้วยตัวเอง (E+R=O)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจเมฆ 4 ก้อนที่เป็นลบในตัวเอง (4 Cloud)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างการตระหนักรู้ตัวเองด้วย NLP
ผู้นำ เก่งคิด บริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ด้วย NLP
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Conceptual Model)
      อบรม สัมมนา กำหนดสูตรความสำเร็จทุกเป้าหมาย (Ultimate Success Formula)
      อบรม สัมมนา การคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดแบบผู้ชนะ (Cause & Effect)
      อบรม สัมมนา หลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้วย NLP
ผู้นำ เก่งคน พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) ด้วย NLP
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา ผู้จัดการ (Manager) V.S. ผู้นำ (Leeder)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบมิตรภาพ (Rapport)
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนความคิด คิดมุมกลับ ปรับมุมมอง (Reframe)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การพัฒนาภาวะผู้นำเข้าใจทีมงาน
ผู้นำ เก่งโค้ช สอนงานพัฒนาทีม (Coaching) ด้วย NLP
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้การใช้พลังของประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Modality)
      อบรม สัมมนา ทักษะการใช้ภาษารักษามิตรภาพความซี้ปึ๊ก (Agreement Frame)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกฝนการโค้ชด้วย NLP
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม