หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 1 วัน

(HRD for Line Manager)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ตำแหน่ง “ผู้บริหาร” ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีผลต่อความสำเร็จขององค์การ ถ้าองค์การใดที่มีผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ จะทำให้เกิดแนวโน้มที่ดีแก่องค์การนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพาองค์การไปสู่ความสำเร็จ 
ในองค์การธุรกิจจะมีบุคลากรทุกเพศทุกวัยปฏิบัติงานอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่การงานของตน ต้องการโอกาสที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นที่องค์การจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารตามสายงานคือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน จึงควรวางแผนให้พนักงานมีแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
หน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงที่เดียว HR ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่อง “ระบบ” แต่ ผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการบริหารคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานของตนเอง การที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในความรู้ และทักษะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมากขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทีมงาน รวมถึงวางแนวทางให้พนักงานในทีมสามารถทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักคิดและมีมุมมองในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร 
          บทบาททางการบริหาร 
          ทักษะสำหรับผู้บริหาร
          หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร 
          ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
          Workshop: สำรวจตนเองถึงการพัฒนาตนเองและพนักงานที่ผ่านมา

2. งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) สำหรับผู้บริหาร

         2.1 สมรรถนะ (Competency) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          ความหมายของสมรรถนะ 
          ประเภทของสมรรถนะ
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยสมรรถนะ 
          Workshop: การกำหนดสมรรถนะในหน่วยงาน

         2.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
          การกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของพนักงาน
          การสรรหาภายในและภายนอก
          บทบาทผู้บริหารตามสายงานกับการคัดเลือกพนักงาน
          Workshop: บทบาทผู้บริหารตามสายงานที่มีต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

         2.3 การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
          แนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
          การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          บทบาทผู้บริหารตามสายงานกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
          Workshop: การกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

         2.4 การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและพนักงาน 
          การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
          การจัดการสายอาชีพ (Career Management) 
          การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning)
          การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและพนักงาน
          Workshop : การกำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองและพนักงาน

แนวทางการฝึกอบรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันทีด้วยแนวทางของตนเอง ประยุกต์บนสภาพแวดล้อมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. การบรรยายเนื้อหาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี นำไปรู้แนวทางการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 3. กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
          การบรรยายเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
          การนำเสนอความคิดเห็น เพื่อฝึกฝนการแสดงออกในฐานะผู้บริหาร
          Workshop สรุปเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
          การตอบคำถาม เพื่อจูงใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
          การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้บริหารHRD

แสดงความคิดเห็น