หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

(Selling Skill with DISC)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจน เพราะทักษะการขายที่ดี เป็นธรรมชาติ ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลในการขาย และมีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้ทุกเหตุการณ์ และสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า 
การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองใน Style ที่เป็นอยู่ เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของลูกค้าแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วย เทคนิคการประเมิน DISC ย่อมทำให้พนักงานขายสามารถใช้จุดเด่น (คุณลักษณะที่ดี) กับทักษะการขายของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า (DISC) จะทำให้การดำเนินการขายมีประสิทธิผลและเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิผล โดยใช้หลักการต่างๆ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย DISC 
       การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก 
       การจูงใจลูกค้าด้วย Positive Psychology 
       การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้าด้วย NLP 
การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า ช่วยทำให้การขายเกิดประสิทธิผลสูงสุดเปรียบเสมือนคำโบราณที่ว่าไว้ “รู้เขา รู้เรา ขายได้แน่นอน”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของทักษะการขายเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาทักษะการขายที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตัวเองและลูกค้าด้วย DISC ทำให้เกิดความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิผลและปฏิบัติได้จริง
เพื่อสร้างเวทีการฝึกฝนและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปได้จนกลายเป็นธรรมชาติ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ของตัวเอง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการขาย 
       แก่นสำคัญของทักษะการขายต่างๆ 
       แนวทางการพัฒนาทักษะการขายให้เป็นธรรมชาติ 
       หัวใจสำคัญของการนำทักษะการขายไปประยุกต์ใช้ 
       Workshop : กำหนดหลักการพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง 
การเรียนรู้ Style ตัวเอง เข้าใจลูกค้าด้วย DISC
       ความหมายของการประเมิน DISC 
       เทคนิคการเข้าใจลูกค้าด้วย DISC 
       การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC 
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท 
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า 
       Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกให้มีประสิทธิผล
       เทคนิคการนำเสนอเข้าถึงกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า 
       เทคนิคการใช้คำถามเปิด & การฟังเชิงลึก 
       เทคนิคการเจรจาต่อรองได้ความสัมพันธ์ที่ดี 
       เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์ขั้นเทพ 
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
       การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
       การปฏิบัติกับลูกค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP 
       Workshop : กำหนดกระบวนการขายด้วยเทคนิคต่างๆ 
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายการนำเสนอDISC

แสดงความคิดเห็น