หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

(Selling Skill with DISC)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ต้องมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจน เพราะทักษะการขายที่ดี เป็นธรรมชาติ ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ย่อมทำให้เกิดประสิทธิผลในการขาย และมีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้ทุกเหตุการณ์ และสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการของลูกค้า 
การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองใน Style ที่เป็นอยู่ เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของลูกค้าแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วย เทคนิคการประเมิน DISC ย่อมทำให้พนักงานขายสามารถใช้จุดเด่น (คุณลักษณะที่ดี) กับทักษะการขายของตัวเองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า (DISC) จะทำให้การดำเนินการขายมีประสิทธิผลและเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิผล โดยใช้หลักการต่างๆ ดังนี้
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย DISC 
       การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก 
       การจูงใจลูกค้าด้วย Positive Psychology 
       การปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้าด้วย NLP 
การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า ช่วยทำให้การขายเกิดประสิทธิผลสูงสุดเปรียบเสมือนคำโบราณที่ว่าไว้ “รู้เขา รู้เรา ขายได้แน่นอน”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นของทักษะการขายเชิงลึก และแนวทางการพัฒนาทักษะการขายที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตัวเองและลูกค้าด้วย DISC ทำให้เกิดความเข้าใจคุณลักษณะของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิผลและปฏิบัติได้จริง
เพื่อสร้างเวทีการฝึกฝนและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปได้จนกลายเป็นธรรมชาติ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ของตัวเอง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการขาย 
       แก่นสำคัญของทักษะการขายต่างๆ 
       แนวทางการพัฒนาทักษะการขายให้เป็นธรรมชาติ 
       หัวใจสำคัญของการนำทักษะการขายไปประยุกต์ใช้ 
       Workshop : กำหนดหลักการพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง 
การเรียนรู้ Style ตัวเอง เข้าใจลูกค้าด้วย DISC
       ความหมายของการประเมิน DISC 
       เทคนิคการเข้าใจลูกค้าด้วย DISC 
       การประยุกต์ทักษะการขายกับรูปแบบ DISC 
       การใช้ทักษะการขายให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท 
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ทักษะการขายกับลูกค้า 
       Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการใช้ทักษะการขาย
การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกให้มีประสิทธิผล
       เทคนิคการนำเสนอเข้าถึงกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า 
       เทคนิคการใช้คำถามเปิด & การฟังเชิงลึก 
       เทคนิคการเจรจาต่อรองได้ความสัมพันธ์ที่ดี 
       เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์ขั้นเทพ 
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง 
การประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
       การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก ปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ลูกค้า 
       การปฏิบัติกับลูกค้าตามคุณลักษณะของลูกค้า 
       การทำให้ลูกค้าคล้อยตามด้วยเทคนิค NLP 
       Workshop : กำหนดกระบวนการขายด้วยเทคนิคต่างๆ 
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายการนำเสนอDISC

แสดงความคิดเห็น