Advance Course การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ

(Advance Selling Skill in Practice) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าเชิงลึก จะทำให้นักขายค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถรับฟังลูกค้าอย่างเข้าใจและใช้คำถามเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้าที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามของนักขาย จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้จังหวะของการนำเสนอการขาย , เจรจาต่อรองและปิดการขายเกิดประสิทธิผลสูงมากขึ้น
       การนำเสนอได้โดนใจ...ตรงความต้องการที่รับฟังมา
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อสินค้า...การใช้คำถามเชิงบวก
       การเจรจาต่อรองที่สมดุล...การฟังและการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น...การฟังและการใช้คำถามตระหนักรู้
 การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing) เพื่อทำให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะได้ทันที เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที พร้อมเห็นแนวทางการใช้ทักษะต่าง ๆ จาก Master Coaching ทำให้สามารถเชื่อมโยงหลักการและเทคนิคดีๆ ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างชัดเจนเกิดความเข้าใจในคำพูดของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังที่ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้า หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คำถามเปิดเชิงบวกกระตุ้นกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการฟังและการถามกับทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เกิดการประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ใช้จริงได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการลูกค้าเชิงลึก
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้า
      ประเด็นสำคัญที่เป็นความต้องการของลูกค้า
      ธรรมชาติของมนุษย์ (ลูกค้า)
      คุณลักษณะของลูกค้าตามสมอง 4 ส่วน
      Workshop : กำหนดสิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้
 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามเชิงปฏิบัติการ
      สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      ปัจจัยสำคัญของการฟัง
      แบบฟอร์ม : การฟังในงานขายแบบต่าง ๆ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟัง
      การใช้คำถามประเภทต่าง ๆ
      Role Playing : การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 การใช้คำถามเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      การใช้คำถามด้วย Positive Psychology
      การใช้คำถามสร้างการตระหนักรู้เชิงเหตุผล
      การใช้คำถามเปลี่ยนโฟกัสของลูกค้า
      การใช้คำถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
      การใช้คำถามค้นหาความต้องการลูกค้า
      การรับฟังเพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การใช้ข้อมูลป้อนกลับเปลี่ยนมุมมองลูกค้า
      การใช้คำถามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายการปิดการขายการเจรจาต่อรอง

แสดงความคิดเห็น