คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ

(Advance Selling Skill in Practice) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าเชิงลึก จะทำให้นักขายค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถรับฟังลูกค้าอย่างเข้าใจและใช้คำถามเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้าที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามของนักขาย จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้จังหวะของการนำเสนอการขาย , เจรจาต่อรองและปิดการขายเกิดประสิทธิผลสูงมากขึ้น
       การนำเสนอได้โดนใจ...ตรงความต้องการที่รับฟังมา
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อสินค้า...การใช้คำถามเชิงบวก
       การเจรจาต่อรองที่สมดุล...การฟังและการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น...การฟังและการใช้คำถามตระหนักรู้
 การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing) เพื่อทำให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะได้ทันที เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที พร้อมเห็นแนวทางการใช้ทักษะต่าง ๆ จาก Master Coaching ทำให้สามารถเชื่อมโยงหลักการและเทคนิคดีๆ ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างชัดเจนเกิดความเข้าใจในคำพูดของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังที่ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้า หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คำถามเปิดเชิงบวกกระตุ้นกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการฟังและการถามกับทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เกิดการประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ใช้จริงได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการลูกค้าเชิงลึก
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้า
      ประเด็นสำคัญที่เป็นความต้องการของลูกค้า
      ธรรมชาติของมนุษย์ (ลูกค้า)
      คุณลักษณะของลูกค้าตามสมอง 4 ส่วน
      Workshop : กำหนดสิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้
 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามเชิงปฏิบัติการ
      สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      ปัจจัยสำคัญของการฟัง
      แบบฟอร์ม : การฟังในงานขายแบบต่าง ๆ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟัง
      การใช้คำถามประเภทต่าง ๆ
      Role Playing : การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 การใช้คำถามเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      การใช้คำถามด้วย Positive Psychology
      การใช้คำถามสร้างการตระหนักรู้เชิงเหตุผล
      การใช้คำถามเปลี่ยนโฟกัสของลูกค้า
      การใช้คำถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
      การใช้คำถามค้นหาความต้องการลูกค้า
      การรับฟังเพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การใช้ข้อมูลป้อนกลับเปลี่ยนมุมมองลูกค้า
      การใช้คำถามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายการปิดการขายการเจรจาต่อรอง

แสดงความคิดเห็น