หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Advance Selling Skill in Practice)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ (Advance Selling Skill in Practice)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าเชิงลึก จะทำให้นักขายค้นหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถรับฟังลูกค้าอย่างเข้าใจและใช้คำถามเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้าที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามของนักขาย จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้จังหวะของการนำเสนอการขาย , เจรจาต่อรองและปิดการขายเกิดประสิทธิผลสูงมากขึ้น
       การนำเสนอได้โดนใจ...ตรงความต้องการที่รับฟังมา
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อสินค้า...การใช้คำถามเชิงบวก
       การเจรจาต่อรองที่สมดุล...การฟังและการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น...การฟังและการใช้คำถามตระหนักรู้
 การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing) เพื่อทำให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะได้ทันที เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที พร้อมเห็นแนวทางการใช้ทักษะต่าง ๆ จาก Master Coaching ทำให้สามารถเชื่อมโยงหลักการและเทคนิคดีๆ ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าอย่างชัดเจนเกิดความเข้าใจในคำพูดของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังที่ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อลูกค้า หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งได้มากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คำถามเปิดเชิงบวกกระตุ้นกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการฟังและการถามกับทักษะการขายใน Style ของตัวเอง เกิดการประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ใช้จริงได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการลูกค้าเชิงลึก
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้า
      ประเด็นสำคัญที่เป็นความต้องการของลูกค้า
      ธรรมชาติของมนุษย์ (ลูกค้า)
      คุณลักษณะของลูกค้าตามสมอง 4 ส่วน
      Workshop : กำหนดสิ่งที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์ใช้
 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามเชิงปฏิบัติการ
      สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      ปัจจัยสำคัญของการฟัง
      แบบฟอร์ม : การฟังในงานขายแบบต่าง ๆ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟัง
      การใช้คำถามประเภทต่าง ๆ
      Role Playing : การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 การใช้คำถามเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      การใช้คำถามด้วย Positive Psychology
      การใช้คำถามสร้างการตระหนักรู้เชิงเหตุผล
      การใช้คำถามเปลี่ยนโฟกัสของลูกค้า
      การใช้คำถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึก
      การใช้คำถามค้นหาความต้องการลูกค้า
      การรับฟังเพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การใช้ข้อมูลป้อนกลับเปลี่ยนมุมมองลูกค้า
      การใช้คำถามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ทักษะกับเหตุการณ์ต่าง ๆ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม