Advance Course การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า

(Customer Need Selling Skill) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะทำให้การขายประสบความสำเร็จ 100% เพราะสิ่งที่เราเสนอสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความรู้สึกร่วมกับคุณลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำเสนอแนวทาง ข้อมูล กระบวนการและความรู้สึกที่ลูกค้าต้องการ
“รู้ลูกค้า....เข้าใจพฤติกรรม...ชัดเจนความต้องการ....ปิดการขายแน่นอน”
 การเชื่อมในทักษะการขาย (Selling Skill) ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีความแตกต่างกันโดยการเข้าใจอย่างแท้จริง จะสามารถทำให้นักขายกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) ได้เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

 การประยุกต์ใช้งานขายสามารถใช้ความเข้าใจประเภทของลูกค้า ในแต่ละทักษะได้ ก็จะทำให้การพัฒนาทักษะการขายเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เช่น…..
       การนำเสนอขายด้วยคำสำคัญที่เป็นตัวตนของลูกค้า
       การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การปิดการขายด้วยคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้าได้อย่างสอดคล้อง ทำให้การขายง่ายขึ้นทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้า เชื่อมโยงทักษะกับคุณลักษณะของลูกค้า แล้วปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 เพื่อให้เกิดการฝึกปฏิบัติการขายอย่างครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      การประยุกต์ใช้สมองกับบุคลิกภาพของบุคคล (DISC)
      การรู้จักตัวเอง...เข้าใจลูกค้า...สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การสำรวจตัวเองกับบุคลิกภาพที่เด่นๆ
 การเชื่อมโยงทักษะการขายให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน (Build Rapport)
      การนำเสนอด้วยคำสำคัญ (Keywords) ของลักษณะลูกค้า
      การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคุณลักษณะ
      การปิดการขายด้วยคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติงานขายลูกค้าแต่ละประเภท
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกเข้าถึงใจลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วย CARES
      การค้นหา 4C ของลูกค้า เพื่อเสนอ 4P ให้สอดคล้อง
      การจับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าให้แม่นยำ
      การเจรจาต่อรองในคุณลักษณะของลูกค้าอย่างแท้จริง
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายในสถานการณ์ต่างๆ
 การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของลูกค้ากับสถานการณ์งานขาย
      การฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ของลูกค้า
      การเชื่อมโยงรูปประโยคและคำสำคัญ เพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การค้นหาคุณค่า (Value) และคุณลักษณะของลูกค้าที่แม่นยำ
      การใช้คำถามเพื่อให้ลูกค้าแสดงตัวตนที่แท้จริง
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการขายเชิงลึก
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายSelling Skill4P

แสดงความคิดเห็น