หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Customer Need Selling Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า (Customer Need Selling Skill)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะทำให้การขายประสบความสำเร็จ 100% เพราะสิ่งที่เราเสนอสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความรู้สึกร่วมกับคุณลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำเสนอแนวทาง ข้อมูล กระบวนการและความรู้สึกที่ลูกค้าต้องการ
“รู้ลูกค้า....เข้าใจพฤติกรรม...ชัดเจนความต้องการ....ปิดการขายแน่นอน”
 การเชื่อมในทักษะการขาย (Selling Skill) ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีความแตกต่างกันโดยการเข้าใจอย่างแท้จริง จะสามารถทำให้นักขายกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) ได้เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

 การประยุกต์ใช้งานขายสามารถใช้ความเข้าใจประเภทของลูกค้า ในแต่ละทักษะได้ ก็จะทำให้การพัฒนาทักษะการขายเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เช่น…..
       การนำเสนอขายด้วยคำสำคัญที่เป็นตัวตนของลูกค้า
       การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การปิดการขายด้วยคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้าได้อย่างสอดคล้อง ทำให้การขายง่ายขึ้นทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้า เชื่อมโยงทักษะกับคุณลักษณะของลูกค้า แล้วปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 เพื่อให้เกิดการฝึกปฏิบัติการขายอย่างครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      การประยุกต์ใช้สมองกับบุคลิกภาพของบุคคล (DISC)
      การรู้จักตัวเอง...เข้าใจลูกค้า...สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การสำรวจตัวเองกับบุคลิกภาพที่เด่นๆ
 การเชื่อมโยงทักษะการขายให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน (Build Rapport)
      การนำเสนอด้วยคำสำคัญ (Keywords) ของลักษณะลูกค้า
      การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคุณลักษณะ
      การปิดการขายด้วยคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติงานขายลูกค้าแต่ละประเภท
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกเข้าถึงใจลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วย CARES
      การค้นหา 4C ของลูกค้า เพื่อเสนอ 4P ให้สอดคล้อง
      การจับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าให้แม่นยำ
      การเจรจาต่อรองในคุณลักษณะของลูกค้าอย่างแท้จริง
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายในสถานการณ์ต่างๆ
 การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของลูกค้ากับสถานการณ์งานขาย
      การฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ของลูกค้า
      การเชื่อมโยงรูปประโยคและคำสำคัญ เพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การค้นหาคุณค่า (Value) และคุณลักษณะของลูกค้าที่แม่นยำ
      การใช้คำถามเพื่อให้ลูกค้าแสดงตัวตนที่แท้จริง
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการขายเชิงลึก
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง