คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า

(Customer Need Selling Skill) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะทำให้การขายประสบความสำเร็จ 100% เพราะสิ่งที่เราเสนอสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสร้างความรู้สึกร่วมกับคุณลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภทอย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำเสนอแนวทาง ข้อมูล กระบวนการและความรู้สึกที่ลูกค้าต้องการ
“รู้ลูกค้า....เข้าใจพฤติกรรม...ชัดเจนความต้องการ....ปิดการขายแน่นอน”
 การเชื่อมในทักษะการขาย (Selling Skill) ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีความแตกต่างกันโดยการเข้าใจอย่างแท้จริง จะสามารถทำให้นักขายกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) ได้เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

 การประยุกต์ใช้งานขายสามารถใช้ความเข้าใจประเภทของลูกค้า ในแต่ละทักษะได้ ก็จะทำให้การพัฒนาทักษะการขายเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เช่น…..
       การนำเสนอขายด้วยคำสำคัญที่เป็นตัวตนของลูกค้า
       การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การปิดการขายด้วยคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้าได้อย่างสอดคล้อง ทำให้การขายง่ายขึ้นทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เข้าใจลูกค้า เชื่อมโยงทักษะกับคุณลักษณะของลูกค้า แล้วปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 เพื่อให้เกิดการฝึกปฏิบัติการขายอย่างครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจสมอง 4 ส่วน
      การประยุกต์ใช้สมองกับบุคลิกภาพของบุคคล (DISC)
      การรู้จักตัวเอง...เข้าใจลูกค้า...สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การสำรวจตัวเองกับบุคลิกภาพที่เด่นๆ
 การเชื่อมโยงทักษะการขายให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของลูกค้า
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน (Build Rapport)
      การนำเสนอด้วยคำสำคัญ (Keywords) ของลักษณะลูกค้า
      การเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละคุณลักษณะ
      การปิดการขายด้วยคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติงานขายลูกค้าแต่ละประเภท
 การพัฒนาทักษะการขายเชิงลึกเข้าถึงใจลูกค้า
      การเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วย CARES
      การค้นหา 4C ของลูกค้า เพื่อเสนอ 4P ให้สอดคล้อง
      การจับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าให้แม่นยำ
      การเจรจาต่อรองในคุณลักษณะของลูกค้าอย่างแท้จริง
      Role Playing : การพัฒนาทักษะการขายในสถานการณ์ต่างๆ
 การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของลูกค้ากับสถานการณ์งานขาย
      การฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ของลูกค้า
      การเชื่อมโยงรูปประโยคและคำสำคัญ เพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก
      การค้นหาคุณค่า (Value) และคุณลักษณะของลูกค้าที่แม่นยำ
      การใช้คำถามเพื่อให้ลูกค้าแสดงตัวตนที่แท้จริง
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการขายเชิงลึก
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการขายSelling Skill4P

แสดงความคิดเห็น