หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ 505 - หลักสูตร 1 วัน
(Advance Selling Skill 505)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ 505 (Advance Selling Skill 505)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 นักขาย คือ หัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้องค์กรมีรายได้และสร้างความพึงใจให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และมีความภักดีในสินค้า องค์กร และแบรนด์ มีการซื้อซ้ำ บอกต่อ และแนะนำผู้อื่นในด้านดีๆ เกี่ยวกับสินค้าบริการขององค์กร
การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) ให้กับนักขายมืออาชีพขั้นสูง จะช่วยทำให้พนักงานมีความมั่นใจในการขายสินค้าและบริการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เช่น.....
     - การนำเสนอขายด้วยเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ
     - การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
     - การปิดการขายให้ลูกค้าเห็นคุณค่าด้วยตัวเองการเรียนรู้ในรูปแบบ Blended Learning เชิงปฏิบัติการจริง ด้วยการฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียน ได้ปรับปรุง แก้ไข แนวทางและเทคนิคการขายของตัวเองได้ทันที
     - VDO (Self-Learning)
     - Practices in Classroom
     - Show & Share ซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและพัฒนาทักษะการขายของตัวเอง ให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการขายของตัวเอง ด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติร่วมกันใน Class จนเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นเทคนิคขั้นสูงในการขายด้วยรูปแบบต่างๆ สามารถเลือกนำไปใช้ให้สอดคล้องกับ Style ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ พิสูจน์แนวทางของตัวเองร่วมกับวิทยากรและได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling)
      สนุกกับ คำสำคัญ ของงานขาย
      หัวใจสำคัญของการขายให้โดนใจ
      ทักษะพื้นฐานของการขาย
      คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
      กิจกรรม: กำหนดแนวทางการขายเชิงกลยุทธ์ด้วย Canvas
เทคนิคการนำเสนอด้วยเครื่องมือในรูปแบบต่างๆ (Presentation)
      การนำเสนอให้สอดคล้องคุณลักษณะของบุคคล (DISC)
      การนำเสนอด้วย Presentation Tools Kit
      การนำเสนอในรูปแบบ Pitching & Storytelling
      Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น (Negotiation)
      หลักการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      การกำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
      การประเมินทางเลือกของการเจรจา (BATNA)
      การบริหารจัดการให้การเจรจามีคุณภาพ (ZOPA)
      การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
      Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการปิดการขายให้ลูกค้าเห็นคุณค่า (Value Proposition)
      การประเมิน STP V.S. FAB ก่อนปิดการขาย
      การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งของลูกค้าด้วยหลักการ
      การเพิ่มมุมมองด้วยคุณค่าให้ลูกค้า (Reframing)
      การปิดการขายโดยลูกค้าเห็นคุณค่าด้วยตัวเอง
      Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคปิดการขายอย่างมีคุณค่า
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม