หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Selling Skill on Digital Media)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล (Proactive Selling Skill on Digital Media)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หลังจากที่ เหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภค หันมาใช้สื่อ Electronic ในการทำงานมากขึ้น ทำให้ลูกค้าในยุคนี้ขึ้นมาอยู่บน Network ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยค้นหาผู้ขาย/ผู้บริการ และสามารถได้ข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายทั้งในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอทำให้การ เลือก ผู้ขาย เป้าหมาย ทำได้ง่ายขึ้น หากเป็นลูกค้าที่มีความต้องการ แท้จริงก็จะทำให้ตัดสินใจเลือก ได้เร็วขึ้น
พนักงานขาย ที่มีทักษะการใช้สื่อ Internet หากสามารถพัฒนากรอบความคิดในการทำงานทางการตลาด และ ออกแบบการทำงานขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของตัวเอง ก็จะทำให้พนักงานขายขยายตลาดได้ด้วยตัวเอง
ทักษะต่างๆในการขายไม่ว่าจะเป็น
      อบรม สัมมนา การเปิดการขาย
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การปิดการขาย
      หากใช้ข้อมูลที่ได้ระหว่างการดำเนินการขาย แล้วนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าก่อนดำเนินงาน ก็จะช่วยให้ Sale เตรียม Script (บทพูด หรือ ข้อความส่ง) ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการขายที่สอดคล้องกับคุณลักษณะลูกค้า และจังหวะการขาย จากข้อมูลที่ได้ในระหว่างการเปิดการขาย จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในการขายและอยากซื้อ/ ใช้บริการจากพนักงานขายและสร้างโอกาสทางการขายในครั้งต่อๆไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการตลาดและการขายผ่าน Digital Media
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ Digital Media ต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและการนำเสนอ
3. จะให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจคนลักษณะลูกค้าได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการขาย ตามกระบวนการขาย และ ออกแบบการขายตามคุณลักษณะลูกค้า และ Digital Media ที่เหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดเชิงรุกในการทำงานขาย
       ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       ช่องทางการตลาด-การขายในยุคดิจิตอล
          อบรม สัมมนา Network marketing,
          อบรม สัมมนา Social marketing,
          อบรม สัมมนา Email marketing,
          อบรม สัมมนา Tele-marketing
       Workshop I : ปรับกรอบความคิดใหม่กับงานขายผ่านช่องทาง
เรียนรู้เสื่อดิจิตอลในการทำงานขาย
       คุณลักษณะของสื่อ/Platform ต่างๆ  (Face Book, Line, Youtube, EMail)
       คุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า
       สร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายผ่านสื่อ/Platform ต่างๆ
       Workshop II : กำหนดกลยุทธ์การขายตามสื่อและลูกค้า
การดำเนินการขายตามแผนงาน
       การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
       วางแผนการทำงานขายอย่างเป็นระบบ
       ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
       ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามกลยุทธ์
       Workshop III : สร้างคู่มือ/คัมภีร์การขาย Style ตัวเอง
ทักษะสำคัญสำหรับการขายผ่านสื่อ Digital
       ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
       ทักษะการนำเสนอขายผ่านสื่อออนไลน์
       การเตรียม สคริปต์ (บทพูด หรือ ข้อความส่ง) ของนักขาย
          อบรม สัมมนา สร้างหุ่นยนต์ (Robot) ส่งข้อมูลอัตโนมัติ
          อบรม สัมมนา เตรียมข้อมูลสำหรับสร้างปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายๆ (AI)
       Workshop IV : เตรียม Script การขายตามสถานการณ์
       กรณีศึกษา : & Role Playing
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการขาย
ผู้เกี่ยวข้องกับงานขาย/ลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม