หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล - หลักสูตร 2 วัน
(Proactive Selling Skill on Digital Media)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายเชิงรุกผ่านสื่อดิจิตอล (Proactive Selling Skill on Digital Media)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หลังจากที่ เหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภค หันมาใช้สื่อ Electronic ในการทำงานมากขึ้น ทำให้ลูกค้าในยุคนี้ขึ้นมาอยู่บน Network ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยค้นหาผู้ขาย/ผู้บริการ และสามารถได้ข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายทั้งในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอทำให้การ เลือก ผู้ขาย เป้าหมาย ทำได้ง่ายขึ้น หากเป็นลูกค้าที่มีความต้องการ แท้จริงก็จะทำให้ตัดสินใจเลือก ได้เร็วขึ้น
พนักงานขาย ที่มีทักษะการใช้สื่อ Internet หากสามารถพัฒนากรอบความคิดในการทำงานทางการตลาด และ ออกแบบการทำงานขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของตัวเอง ก็จะทำให้พนักงานขายขยายตลาดได้ด้วยตัวเอง
ทักษะต่างๆในการขายไม่ว่าจะเป็น
      อบรม สัมมนา การเปิดการขาย
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การปิดการขาย
หากใช้ข้อมูลที่ได้ระหว่างการดำเนินการขาย แล้วนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าก่อนดำเนินงาน ก็จะช่วยให้ Sale เตรียม Script (บทพูด หรือ ข้อความส่ง) ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการขายที่สอดคล้องกับคุณลักษณะลูกค้า และจังหวะการขาย จากข้อมูลที่ได้ในระหว่างการเปิดการขาย จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในการขายและอยากซื้อ/ ใช้บริการจากพนักงานขายและสร้างโอกาสทางการขายในครั้งต่อๆไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการตลาดและการขายผ่าน Digital Media
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ Digital Media ต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและการนำเสนอ
3. จะให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจคนลักษณะลูกค้าได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการขาย ตามกระบวนการขาย และ ออกแบบการขายตามคุณลักษณะลูกค้า และ Digital Media ที่เหมาะสม
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การขายผ่านช่องทางได้อย่างหลากหลาย
6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานขายผ่านสื่อ Digital ได้อย่างต่อเนื่อง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1 : การสร้างสมรรถนะทางการขาย ยุค Digital
การสร้างกรอบความคิดเชิงรุกในการทำงานขาย
      ตรวจสอบสุขภาพของการทำงานขาย
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
      ช่องทางการตลาด-การขายในยุคดิจิตอล
      Network marketing,
      Social marketing,
      Email marketing,
      Tele-marketing
      Workshop I : ปรับกรอบความคิดใหม่กับงานขายผ่านช่องทาง
เรียนรู้เสื่อดิจิตอลในการทำงานขาย
      คุณลักษณะของสื่อ/Platform ต่างๆ
         อบรม สัมมนา Face Book, Line, Youtube, EMail
       คุณลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า
      สร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายผ่านสื่อ/Platform ต่างๆ
      Workshop II : กำหนดกลยุทธ์การขายตามสื่อและลูกค้า
การดำเนินการขายตามแผนงาน
       การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
      วางแผนการทำงานขายอย่างเป็นระบบ
      ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
      ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานตามกลยุทธ์
      Workshop III : สร้างคู่มือ/คัมภีร์การขาย Style ตัวเอง
ทักษะสำคัญสำหรับการขายผ่านสื่อ Digital
      ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      ทักษะการนำเสนอขายผ่านสื่อออนไลน์
      การเตรียม สคริปต์ (บทพูด หรือ ข้อความส่ง) ของนักขาย
         อบรม สัมมนา สร้างหุ่นยนต์ (Robot) ส่งข้อมูลอัตโนมัติ
         อบรม สัมมนา เตรียมข้อมูลสำหรับสร้างปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายๆ (AI)
      Workshop IV : เตรียม Script การขายตามสถานการณ์
      กรณีศึกษา : & Role Playing


Day 2 : การสร้างกลยุทธ์การขาย จากแนวคิดทางการตลาดแบบต่างๆ
การบริหารงานขายด้วย Marketing & Sales Pipeline อย่างเป็นระบบ
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากหลักการตลาดต่างๆ
       การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค Mega Trend
      หลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)
      หลักการของกลยุทธ์สินค้า/บริการหลากหลาย (Long Tail Strategy)
      หลักการของกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Networking Strategy)
      หลักการของกลยุทธ์เพื่อสังคม (Social Strategy)
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตัวเอง
การสร้างสื่อการนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการขาย
      กลุ่มลูกค้า และ พฤติกรรม ของลูกค้าเป้าหมาย
      ประเมินสถานการณ์ขาย
      ประเภทเนื้อหาที่นำมาใช้ในการสร้างสื่อ
      ช่องทางการนำเสนอ ตามกลยุทธ์การตลาดที่เลือก
      เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อ
      Workshop : กำหนดสารและออกแบบสื่อที่ต้องการส่งให้กลุ่มเป้าหมาย
การออกแบบระบบงาน สร้างความต่อเนื่องในการนำเสนอขาย
      การวางแผนงาน และ กำหนดขั้นตอนการทำงาน
      การสร้าง เนื้อหา และการจัดเก็บ
      กระบวนการตอบรับ จากการตอบกลับของลูกค้า
      การขาย และ บริการหลังการขาย
      Workshop : ออกแบบระบบงานของตัวเอง
ฝึกการขายผ่านสื่อ Digital ใน Style ตนเอง
      การใช้ Excel อย่างง่าย เพื่อบริหารข้อมูลงานขาย
      Workshop
         อบรม สัมมนา การทำระบบ Mailing List
         อบรม สัมมนา ระบบการทำ Facebook Page
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

กลุ่มผู้เรียน
พนักงานขาย   ผู้จัดการขาย   ผู้เกี่ยวข้องกับงานขาย/ลูกค้า

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม