หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายแบบมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Selling Skill in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายแบบมืออาชีพ (Professional Selling Skill in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าตระหนักรู้ข้อมูลของสินค้า / บริการ ตามเส้นทางการซื้อ (Adoption Process) จำเป็นต้องมีทักษะด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตัดสินใจซื้อ และเกิดความมั่นใจ หลังจากการซื้อแล้ว

 การพัฒนาทักษะการขายต่างๆ ผ่านเครื่องมือการพัฒนาเชิงปฏิบัติ ช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจ โดยการเตรียมตัวด้วยแบบฟอร์ม (Canvas) และทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง
     - แบบฟอร์มการนำเสนอ (Presentation Canvas)
     - แบบฟอร์มการเล่าเรื่อง (Storytelling Canvas)
     - แบบฟอร์มการเจรจาต่อรอง (Negotiation Canvas)
การออกแบบแนวทางการขายกับเหตุการณ์จริง ด้วยข้อมูลของสินค้า / บริการจริง ทำให้มีรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานที่ปฏิบัติอยู่ เป็นแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบ 70:20:10 Learning Model นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการขายอย่างเต็มที่ จนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบในการเตรียมตัวแนวทางการขายของตัวเอง โดยการใช้แบบฟอร์ม (Canvas) ช่วยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ที่ร่วมแลกเปลี่ยนทักษะและเทคนิคซึ่งกันและกันผ่านการปฏิบัติจริงใน Class
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบแนวทางและ Style การขายของตัวเอง ที่สอดคล้องกับรูปแบบงานขายในฐานะนักขายมืออาชีพได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม