หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคล (Individual) ระดับทีม (Team) และระดับองค์กร (Organization) ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าการที่จะทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการนั้น เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วในด้านปัจจัยภายใน เรามีศักยภาพเพียงใด มีจุดแข็ง จุดอ่อนในเรื่องอะไรบ้าง และในด้านปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้างที่เป็นโอกาส มีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
   การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง งานของทีม และงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของตนเอง งานของทีม และงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พื้นฐานทักษะการคิดวิเคราะห์
การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ในการปรับปรุงงาน (ระดับบุคคล-ระดับทีม-ระดับองค์กร)
การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
การกำหนดกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนด กลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์ และกำหนด กลยุทธ์ในการปรับปรุงงานของทีม และงานขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดAnalytical ThinkingSWOT

แสดงความคิดเห็น