หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน

(Creative Positive Working)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สมอง ขนาดเล็กกว่าร่างกายแต่ทรงพลังมหาศาล สามารถควบคุมการกระทำต่างๆ ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสทั้ง 5) เนื่องจากทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว ซึ่งการปล่อยให้สมองคิดตามสภาพแวดล้อม ย่อมได้ผลลัพธ์ที่อาจะไม่ตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนแนวความคิดที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อเราให้มากที่สุด ธัญญาลักษณ์
การคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ พยายามสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แล้วเลือกแนวความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง หากเราฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา, การทำงาน, การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น ธัญญาลักษณ์ 
การทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ดีย่อมทำให้เกิดเป็นทีมเวิร์คในองค์กรมากขึ้น การปรับเปลี่ยน ความคิดของผู้อื่นย่อมทำได้ยากกว่า การปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มองด้านดีของผู้อื่น ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การคิดเพียงนวัตกรรมใหม่ๆ เท่านั้น แต่เป็นการคิดในด้านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร 
ความคิดของเราถูกข้อจำกัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตัว เช่น
       ความเชื่อ
       ค่านิยม
       แนวความคิดของตัวเอง
เมื่อเราปรับแนวความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ขึ้นมาใหม่ ย่อมทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ด้วยตัวเองของเราเอง หลังจากการฝึกฝนบ่อยๆ แล้วย่อมทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาคารแห่งความคิดได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิด เทคนิคในการทำงานของสมองและเรียนรู้วิธีการคิดที่ถูกต้อง 
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดแนวทางในการทำงานของตัวเองได้ด้วยวิธีการของตัวเอง 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายๆ 
เพื่อนำแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมคิด ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I :  การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ 
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การคิดในแบบต่างๆ”
       คุณชอบการคิดแบบไหน?
       หลักการคิดแบบต่างๆ
       เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ
       ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท
       Workshop: กิจกรรมการคิดแบบต่างๆ

ความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       ความเหมือนและความต่างของการคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
       ตัวอย่างของการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์
       ปัญหา / อุปสรรค์ของการคิดเชิงสร้างสรรค์
       Workshop : สร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

เทคนิคการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
       สร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์
       มองปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การสร้างไอเดียแนวความคิดใหม่ๆ
       การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น
       การนำไอเดียสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง
       กิจกรรม: สร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา: การใช้เทคนิคกับเหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้และสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ 
       การสร้างแนวความคิดจากเรื่องราว
       การใช้รูปภาพจินตนาการความคิดใหม่
       การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่กับเหตุการณ์เดิม
       การนำแนวความคิดของผู้อื่นมาใช้สร้างสรรค์
       Workshop: สร้างแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


Day II : การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การรับโจทย์ที่ยากและท้าทาย
       การแก้ปัญหากับการทำงาน
       การเผชิญกับแรงกดดันในการทำงาน
       Workshop: สร้างแนวคิดสร้างสรรค์กับการทำงาน

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับบุคคลต่างๆ
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
       การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
       การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า / คู่ค้า
       การพัฒนาทีมงานให้ใช้ศักยภาพเต็มที่
       Workshop: แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินชีวิต
       การพัฒนาตัวเอง
       การพัฒนาอาชีพ
       การให้ความสำคัญกับครอบครัว
       การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
       กิจกรรม: บทละคนการประยุกต์แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
       การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
       การเอาชนะข้อจำกัดของตัวเอง
       การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
       การดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล
       การมีความสุขและสนุกกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดสร้างสรรค์การสร้างความสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น