หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Creative Positive Working)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน (Creative Positive Working)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิด

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

  ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)   

หลักการและเหตุผล
สมอง ขนาดเล็กกว่าร่างกายแต่ทรงพลังมหาศาล สามารถควบคุมการกระทำต่างๆ ของร่างกาย (ประสาทสัมผัสทั้ง 5) เนื่องจากทำหน้าที่คิดอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว ซึ่งการปล่อยให้สมองคิดตามสภาพแวดล้อม ย่อมได้ผลลัพธ์ที่อาจะไม่ตรงกับความต้องการของเรา ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนแนวความคิดที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อเราให้มากที่สุด ธัญญาลักษณ์
การคิดสร้างสรรค์ คือการคิดที่ออกนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ พยายามสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แล้วเลือกแนวความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จริง หากเราฝึกฝนทักษะการคิดและพัฒนาตัวเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา, การทำงาน, การบริหารงานและการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น ธัญญาลักษณ์ 
การทำงานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น การปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ดีย่อมทำให้เกิดเป็นทีมเวิร์คในองค์กรมากขึ้น การปรับเปลี่ยน ความคิดของผู้อื่นย่อมทำได้ยากกว่า การปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มองด้านดีของผู้อื่น ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเราและผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การคิดเพียงนวัตกรรมใหม่ๆ เท่านั้น แต่เป็นการคิดในด้านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร 
ความคิดของเราถูกข้อจำกัดต่างๆ ควบคุมไว้โดยเราอาจไม่รู้ตัว เช่น
       ความเชื่อ
       ค่านิยม
       แนวความคิดของตัวเอง
เมื่อเราปรับแนวความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ขึ้นมาใหม่ ย่อมทำให้เราก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ได้ด้วยตัวเองของเราเอง หลังจากการฝึกฝนบ่อยๆ แล้วย่อมทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาคารแห่งความคิดได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิด เทคนิคในการทำงานของสมองและเรียนรู้วิธีการคิดที่ถูกต้อง 
เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ คิดแนวทางในการทำงานของตัวเองได้ด้วยวิธีการของตัวเอง 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของตัวเองไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายๆ 
เพื่อนำแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นร่วมคิด ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I :  การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ 
สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การคิดในแบบต่างๆ”
       คุณชอบการคิดแบบไหน?
       หลักการคิดแบบต่างๆ
       เทคนิคการคิดในด้านต่างๆ
       ประโยชน์ของการคิดแต่ละประเภท
       Workshop: กิจกรรมการคิดแบบต่างๆ

ความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       ความเหมือนและความต่างของการคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์
       ตัวอย่างของการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
       องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์
       ปัญหา / อุปสรรค์ของการคิดเชิงสร้างสรรค์
       Workshop : สร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

เทคนิคการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
       สร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์
       มองปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การสร้างไอเดียแนวความคิดใหม่ๆ
       การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น
       การนำไอเดียสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง
       กิจกรรม: สร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา: การใช้เทคนิคกับเหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้และสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งต่างๆ 
       การสร้างแนวความคิดจากเรื่องราว
       การใช้รูปภาพจินตนาการความคิดใหม่
       การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่กับเหตุการณ์เดิม
       การนำแนวความคิดของผู้อื่นมาใช้สร้างสรรค์
       Workshop: สร้างแนวทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


Day II : การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การรับโจทย์ที่ยากและท้าทาย
       การแก้ปัญหากับการทำงาน
       การเผชิญกับแรงกดดันในการทำงาน
       Workshop: สร้างแนวคิดสร้างสรรค์กับการทำงาน

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับบุคคลต่างๆ
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
       การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
       การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า / คู่ค้า
       การพัฒนาทีมงานให้ใช้ศักยภาพเต็มที่
       Workshop: แนวทางการปฏิบัติตัวเองใหม่

การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการดำเนินชีวิต
       การพัฒนาตัวเอง
       การพัฒนาอาชีพ
       การให้ความสำคัญกับครอบครัว
       การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
       กิจกรรม: บทละคนการประยุกต์แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์
ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
       การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
       การเอาชนะข้อจำกัดของตัวเอง
       การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย
       การดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล
       การมีความสุขและสนุกกับเหตุการณ์ต่างๆ 
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร