หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Think Development for Change Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Think Development for Change Leader)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด (Think Development) เป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้เสมอ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Change Agent) และทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)


การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการบรรลุเป้าหมายกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาโดยที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบแล้วใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการหาแนวทางพิชิตเป้าหมายได้การพัฒนาการคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวเอง เป็นการเสริมสมรรถนะ (Competency) ของผู้นำในการทำงานด้วยการคิดอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตัวอย่างมีวินัยในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน และสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการพัฒนาตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆและประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการคิดในรูปแบบต่างๆเชิงปฏิบัติการจริงเกิดความเข้าใจและการนำไปใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Change Agent)
      หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      ความแตกต่างของ Fixed Mindset & Growth Mindset
      กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      สร้างแนวความคิดในการมองปัญหาเชิงบวก หรือ เชิงลบ
      Workshop : การพัฒนากรอบความคิดที่ดีในการเปลี่ยนแปลง
หลักการคิดที่สำคัญสำหรับการคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง
      ความหมายของการคิด
      องค์ประกอบที่สำคัญของการคิด
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
      การคิดเชิงบูรณาการ (Integrated Thinking)
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง
การฝึกคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคต่างๆ (กิจกรรม)
      การใช้รูปภาพเพื่อจินตนาการ
      การใช้นิทานหรือเรื่องเล่า (โชคดีหรือโชคร้าย)
      การใช้ปัญหาหรือกรณีศึกษา (ของหมด)
      การเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
การพัฒนาการคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวเอง
      การคิดแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
      การมีวินัยในการทำงานด้วย PDCA
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกอย่างมีเหตุผล
      การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การพัฒนาการคิดกับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ