หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Think Development for Change Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Think Development for Change Leader)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด (Think Development) เป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) กับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้เสมอ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Change Agent) และทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)


การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการบรรลุเป้าหมายกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาโดยที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบแล้วใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการหาแนวทางพิชิตเป้าหมายได้การพัฒนาการคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวเอง เป็นการเสริมสมรรถนะ (Competency) ของผู้นำในการทำงานด้วยการคิดอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตัวอย่างมีวินัยในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน และสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่ดีในการพัฒนาตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆและประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการคิดในรูปแบบต่างๆเชิงปฏิบัติการจริงเกิดความเข้าใจและการนำไปใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองอย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะในการทำงานของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Change Agent)
      หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      ความแตกต่างของ Fixed Mindset & Growth Mindset
      กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      สร้างแนวความคิดในการมองปัญหาเชิงบวก หรือ เชิงลบ
      Workshop : การพัฒนากรอบความคิดที่ดีในการเปลี่ยนแปลง
หลักการคิดที่สำคัญสำหรับการคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง
      ความหมายของการคิด
      องค์ประกอบที่สำคัญของการคิด
      การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
      การคิดเชิงบูรณาการ (Integrated Thinking)
      Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดสร้างการเปลี่ยนแปลง
การฝึกคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคต่างๆ (กิจกรรม)
      การใช้รูปภาพเพื่อจินตนาการ
      การใช้นิทานหรือเรื่องเล่า (โชคดีหรือโชคร้าย)
      การใช้ปัญหาหรือกรณีศึกษา (ของหมด)
      การเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
การพัฒนาการคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวเอง
      การคิดแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
      การมีวินัยในการทำงานด้วย PDCA
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกอย่างมีเหตุผล
      การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      Workshop : การพัฒนาการคิดกับการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing