หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Thinking and Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ (Strategic Thinking and Applied)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงกลยุทธ์ นับเป็นมิติหนึ่งของความคิดประเภทต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา, การตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว 
ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้การบริหารงานในรูปแบบกลยุทธ์ที่มี สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ แต่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเข้าใจความหมายและวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะสามารถสร้างนิสัยการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพได้ 
การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ช่วยทำให้เราเป็นคนไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อนลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นอนาคต, สภาพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับผิดกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการ/ผู้บริหารเข้าใจแนวความคิดในเชิงกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ด้วยตัวเอง 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ตาม Style ของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการทำเทคนิคต่างๆ ของการคัดเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของกลยุทธ์
       แนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       เรียนรู้ปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับงาน

การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
       สำรวจสถานการณคิดเชิงกลยุทธ์
       วิเคราะห์และประเมินสถานะที่เกิดขึ้น
       การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
       การวางแผนเชิงกลยุทธ์
       การลงมือปฏิบัติตามแผน
       การประเมินและติดตามผลลัพธ์ 

คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
       การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
       การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
       การคิดสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเป็นทีม
       ความรับผิดชอบ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ในสภาวะต่างๆ
       การสร้างนิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์
       การทำงานให้สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ