หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Thinking and Applied)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงกลยุทธ์ นับเป็นมิติหนึ่งของความคิดประเภทต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้ดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา, การตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว 
ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ จะมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้การบริหารงานในรูปแบบกลยุทธ์ที่มี สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ แต่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเข้าใจความหมายและวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะสามารถสร้างนิสัยการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภาพได้ 
การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ช่วยทำให้เราเป็นคนไม่ทำสิ่งต่างๆ อย่างเลื่อนลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นอนาคต, สภาพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับผิดกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการ/ผู้บริหารเข้าใจแนวความคิดในเชิงกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ด้วยตัวเอง 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ตาม Style ของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการทำเทคนิคต่างๆ ของการคัดเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       ความหมายของกลยุทธ์
       แนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       เรียนรู้ปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์กับงาน

การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
       สำรวจสถานการณคิดเชิงกลยุทธ์
       วิเคราะห์และประเมินสถานะที่เกิดขึ้น
       การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
       การวางแผนเชิงกลยุทธ์
       การลงมือปฏิบัติตามแผน
       การประเมินและติดตามผลลัพธ์ 

คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
       การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
       การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
       การคิดสร้างสรรค์
       การกล้าในการตัดสินใจ
       การทำงานเป็นทีม
       ความรับผิดชอบ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ในสภาวะต่างๆ
       การสร้างนิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์
       การทำงานให้สอดคล้องกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ทักษะการคิดหลักการคิด

แสดงความคิดเห็น