คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

(Critical Thinking Skill Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 เพราะโลกยุคใหม่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ความเชื่อและความรู้สึกในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับมาแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นได้ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลและประสบการณ์พิจารณาสิ่งที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและยุติธรรม
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใช้สมองซีกซ้ายเป็นสำคัญ มองเห็นข้อมูลครบถ้วนในเชิงตรรกะและมีเหตุและผลในการตัดสินใจ

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วยเครื่องมือกระตุ้นความคิดต่างๆ ช่วยทำให้เกิดแนวความคิดเชิงวิพากษ์ได้ง่ายมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง ทำให้เกิดกรอบความคิดใหม่ที่เป็น “กรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)” ที่ยั่งยืนต่อไป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
      การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
      การใช้หมวก 6 ใบ ให้คิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
      การสร้างรูปแบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
      การใช้คำถามประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการกระตุ้น การคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเองจนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์พร้อมฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆ ใน Style ของตัวเอง จนกลายเป็นกรอบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
       ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์
       หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
       การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
       ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
       Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
หลุมพรางทางความคิดของการคิดเชิงวิพากษ์
       ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ขาดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
       ศัตรูที่สำคัญที่ขัดขวางการคิดเชิงวิพากษ์
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
       แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
       การณีศึกษา : การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการแก้ปัญหา
เทคนิคและเครื่องมือกระตุ้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
       การสร้างข้อมูลด้วย Mind Map
       การใช้หมวก 6 ใบ ประกอบการคิดรอบด้าน (Six Thinking Hats)
       การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ค้นหาความจริง การใช้คำถามประเภทต่างๆ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ ด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับสถานการณ์ต่างๆ
       การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา (Critical Thinking for Problem Solving)
       การประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่ได้รับมา (Critical Thinking for Event)
       การประยุกต์ใช้กับการสร้างกรอบความคิดใหม่ (Critical Thinking for Growth Mindset)
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Critical Thinkingการคิดเชิงวิพากษ์หมวก 6 ใบ

แสดงความคิดเห็น