หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน

(Analytical Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 เรื่อง
       การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลของการทำงาน
       การวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลเพื่อการทำงาน
การคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เป็นหัวใจสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ หากข้อมูลที่ได้รับมาไม่มีคุณภาพเพียงพอ อาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์ เช่น
       ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantity)
       ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Quality)
       ข้อมูลในช่วงเวลา (Mile Stone)
       ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison)
       ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (Target)
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์มีความหลากหลายอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
       การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ
       การวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดแนวทางบรรลุเป้าหมาย
       การวิเคราะห์บุคคลเพื่อการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการคิดเชิงวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงานอย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักการคิดวิเคราะห์ กับการประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คกันได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์
       ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
       สถานการณ์คิดเชิงวิเคราะห์ (พอสังเขป)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้การคิดเชิงวิเคราะห์
การใช้ข้อมูลการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
       ความแตกต่างของการใช้ข้อมูล V.S. ความรู้สึกในการตัดสินใจ
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี
       แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
       เทคนิคการตั้งคำถามในลักษณะอื่นเพิ่มเติม
       กิจกรรม : ความจริงที่มีอยู่เดียว
       Workshop : การประยุกต์หลักการคิดวิเคราะห์กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดวิเคราะห์กับการทำงาน
       สิ่งที่จะได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเป้าหมาย (Target Analysis)
       Workshop : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเอง 
การใช้หลักการคิดวิเคราะห์บุคคลกับการทำงานเป็นทีม
       การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคล
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ลดข้อขัดแย้ง
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดเชิงวิเคราะห์หลักการคิด

แสดงความคิดเห็น