หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน

(Analytical Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 เรื่อง
       การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลของการทำงาน
       การวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคคลเพื่อการทำงาน
การคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เป็นหัวใจสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ หากข้อมูลที่ได้รับมาไม่มีคุณภาพเพียงพอ อาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์ เช่น
       ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantity)
       ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Quality)
       ข้อมูลในช่วงเวลา (Mile Stone)
       ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison)
       ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย (Target)
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์มีความหลากหลายอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆ เช่น
       การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
       การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ
       การวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดแนวทางบรรลุเป้าหมาย
       การวิเคราะห์บุคคลเพื่อการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการคิดเชิงวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงานอย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักการคิดวิเคราะห์ กับการประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คกันได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์
       ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
       สถานการณ์คิดเชิงวิเคราะห์ (พอสังเขป)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้การคิดเชิงวิเคราะห์
การใช้ข้อมูลการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
       ความแตกต่างของการใช้ข้อมูล V.S. ความรู้สึกในการตัดสินใจ
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี
       แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
       เทคนิคการตั้งคำถามในลักษณะอื่นเพิ่มเติม
       กิจกรรม : ความจริงที่มีอยู่เดียว
       Workshop : การประยุกต์หลักการคิดวิเคราะห์กับการทำงาน
การประยุกต์ใช้การคิดวิเคราะห์กับการทำงาน
       สิ่งที่จะได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Analysis)
       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเป้าหมาย (Target Analysis)
       Workshop : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเอง 
การใช้หลักการคิดวิเคราะห์บุคคลกับการทำงานเป็นทีม
       การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคล
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ลดข้อขัดแย้ง
       การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการคิดการคิดเชิงวิเคราะห์หลักการคิด

แสดงความคิดเห็น